Pressmeddelande: 20. april 2011

HP ökar produktiviteten för affärskunder och mobila proffs

Stockholm, 19 april 2011–HP lanserar nu nya bläckstråleskrivare för professionellt bruk.Deär designade för att hjälpa  företagskunder av alla storlekarattbli mer produktiva i en tid då distansarbete, ochrörligarbetskraft blir allt vanligare.

År 2015 väntas 85 procent av världens företagsanställdavaramobila(1). Med HP Officejet Pro 8000 Enterprise Printer ochHPOfficejet 100 Mobile Printer kan affärskunder och mobilaanställdaskapa dokument av professionell kvalitet såväl på kontoretsom utepå fältet.

“Den allt rörligare arbetskraften och trenden inomdistansarbetehar förändrat företagslandskapet och teknikkraven påsenare år.Kundernas förväntningar är högre än någonsin när detgällerutskrifter”, säger Andreas Granath, Affärsområdeschef,Imaging andPrinting Group, HP. “HPs nya Officejet-skrivare passarkunder avalla storlekar, och HP har än en gång förstärkt sittredanbranschledande utbud med pålitliga,högpresterandebläckstrålelösningar som hjälper dessa kunder attlyckas.”

Imponerande funktioner i smidig förpackning
Tidspressade anställda kan skriva ut och bli effektivare påresandefot med hjälp av HP Officejet 100 Mobile Printer, enkompakt,stryktålig skrivare som innehåller:

— Ett kraftfullt litium jonbatteri med lång livslängd – skrivutupp till 500 sidor när batteriet är fullt uppladdat.Nätaggregatetpå 65 watt är dessutom kompatibelt med vissabärbaraHP-datorer.

— Inbyggd Bluetooth®-teknik gör att man kan skrivauthögkvalitativa dokument när man är ute på fältet från blandannatbärbara och minibärbara datorer, samt från smarttelefonermedWindows Mobile®, BlackBerry, HP webOS eller NokiaSymbian.(2)

— En 50-sidors papperskassett och kapacitet att skriva ut upptill22 sidor (svart)/18 sidor (färg) per minut,samtISO-utskriftshastigheter på upp till 5 sidor (svart)/3.5sidor(färg) per minut.(3)

— Möjlighet att koppla skrivaren till enPictBridge-kompatibelmaskin och skriva ut 10 x 15cm fotografier avlabbkvalitet utankant.(2, 4)

— Strömsnål och med förlängd batterilivslängd ¬– skrivarenärENERGY STAR® -certifierad och stänger automatiskt av sig närdeninte används.

Lättintegrerade, imponerande hanteringsfunktioner
För att hantera de it-utmaningar som utskriftsstödfördistansarbete normalt medför, liksom de utrymmeskrav somställs,erbjuder HP för första gången en Officejet Probläckstråleskrivareför företag med inbyggt stöd för HPsutskriftshanteringsverktyg.Nätverksskrivaren HP Officejet Pro 8000Enterprise Printer harflera fördelar som förbättrar företagetsutskriftsmöjligheter:

— HP Universal Print Driver och HP Web Jetadmin, somsmidigtintegrerar skrivaren med MPS-miljöer, vilket ger ökadproduktivitetoch minskade it-hanteringskostnader.

— Kompatibilitet med befintlig it-infrastruktur och – miljöer:stödför SAP, Windows Cluster Server, Citrix Server, medmera.

— Professionella färgdokument till upp till 50 procentlägresidkostnad och strömförbrukning än laserskrivare.(5) HPOfficejetPro 8000 Enterprise är ENERGY STAR-certifierad ochanvänder upptill 50 procent mindre papper genom automatiskadubbelsidigautskrifter, och upp till 80 procent mindreförbrukningsmateriel ochpaketering i vikt räknat, jämfört medfärglaserskrivare.(6)

— Stöd för HP ePrint Enterprise, som ger användaren möjlighetenattskriva ut från BlackBerry- eller HP webOS-apparater tillallanätverksuppkopplade företagsskrivare eller tusentals HPePrintMobile Print-platser.(7, 8)

— Effektivareaffärsprocesser med hjälp av funktionersomISO-utskriftshastigheter på upp till 13 sidor (svart) och 8.5sidor(färg) per minut,(3) automatiska dubbelsidiga utskrifter,enkapacitet på 15 000 sidor per månad, en 250-sidorspapperskassettsom kan utökas till 500 sidor, möjlighet tillnätverksuppkopplingvia Ethernet och Hi-speed USB 2.0, samtkommersiell support.

— Utökade utskriftsmöjligheter: stöd för HP PCL 6, HP PCL 5c,HPPostscript 3 och 80 skalbara TrueType-typsnitt(9).Ytterligaretypsnitt kan laddas ned direkt till skrivaren.

— Högkapacitetskassetter och individuella bläckkassettersänkerdriftskostnaden och innebär att skrivaren inte behöver fyllaspålika ofta. Dokumenten är vattentåliga med HP Officejetpigmentbläckoch ColorLok®-papper.  

— Säkerhetshantering, ger bland annat möjligheten attkonfigurerafunktioner som en lösenordsskyddad Embedded Web Server(EWS),SSL/HTTPS-omdirigering, skrivarbrandvägg samt Syslogförskrivarhändelser.

Pris och tillgänglighet(10)
HP Officejet 100 Mobile Printer finns tillgänglig i Sverigeför2899 SEK inkl. moms genom HP ochHP-auktoriseradeåterförsäljare.

HP Officejet Pro 8000 Enterprise Printer finns tillgängligiSverige 1999 SEK inkl. moms genom HP,HP-auktoriseradeåterförsäljare samt HP Managed PrintServicespay-per-use-avtal.

Mer information om HP Officejet 100 Mobile Printer och HPOfficejetPro 8000 Enterprise Printer finns på www.hp.com/officejetpro.

Om HP
HP skapar nya möjligheter för tekniken att ge en meningsfullochpositiv inverkan på människor, företag, myndigheter ochsamhälle.Som världens största teknikföretag erbjuder HP ett utbudsomspänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänsterochit-infrastruktur. Genom att kombinera molnetmedanslutningsmöjligheter skapar HP säkra,situationsanpassadeupplevelser för en uppkopplad värld. Merinformation om HP (NYSE:HPQ) finns på http://www.hp.com.

(1) “The Rise Of Wannabe And Maverick Mobile Workers",ForresterResearch, Inc., 16 februari 2011.
(2) Den bärbara eller minibärbara datorn måste haBluetooth.Inkluderar Windows Mobile-telefoner. Extra avgift krävsgenomtredjeparts tjänsteleverantör för smarttelefoner medBlackBerry, HPwebOS samt Nokia Symbian.
(3) Efter första sidan eller efter första omgångenISO-testsidor.Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims.
(4) Endast på fotopapper.
(5) Majoriteten av färglaserskrivarna som kostar mindre än 200euroexkl. moms, juli 2010; detaljer finns på www.hp.com/officejetpro.OJPro ISO-kapacitet med högkapacitetskassetter, baserat pålöpandeutskrifter; detaljer finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.Elförbrukningenbaserad på HP-tester som använt ENERGYSTAR®-programmetsTEC-testkriterier.
(6) Jämfört med majoriteten av färglaserskrivarna som kostarmindreän 200 euro exkl. moms, juli 2010. Beräkningen jämför viktenav denförbrukningsmateriel och kassettpaketering som krävs församma mängdsidor, baserat på ISO-kapacitet och löpandeutskrifter.
(7) HP ePrint Enterprise kräver internet- oche-postkapabelBlackBerry-smarttelefon med OS 4.5 eller nyare, ochHPwebOS-apparater med webOS 1.45 eller 2.0, med separatinförskaffadtrådlös internetabonnemang, HP ePrint Enterpriseserver-mjukvaraoch HP ePrint services-app. Lösningen fungerar medPCL5/6, PCL3,PCL3GUI-skrivare (både HP och icke-HP). BlackBerrykräverBlackBerry Enterprise Server (BES) I bruk. HP webOS-appsläpps ijuli 2011.
(8) För att kunna använda HP ePrint services-appen påmobileprint-platser krävs en smarttelefon med internet-oche-postfunktioner, samt separat införskaffadtrådlösinternetabonnemang och HP ePrint services-appen.Tillgänglighet ochkostnad för utskrifterna varierar beroende påmobile print-plats.En lista över gällande smarttelefoner ochoperativsystem finns påhttp://www.hp.com/go/eprintmobile.HPswebOS-app släpps i juli 2011.
(9) Inkluderar Microsoft® Windows® (80 typsnitt), HP PCL6(innehåller 45 skalbara TrueType-typsnitt och ettbitmappatlinjeskrivartypsnitt), HP PCL 5e, PostScript3-emulering(innehåller 35 inbyggda PostScript-typsnitt).
(10) Beräknat butikspris i EMEA. Faktiska priser kanvariera.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.