HP 3D-utskriftsmaterial

MDK gör det möjligt för företag som är intresserade av att certifiera sina material att snabbtesta bredbarheten för 3D-pulver och kompatibilitet med HP Multi Jet Fusion 3D-skrivare före materialen skickas till HP för testning. Marknadsledare som DSM och Dow Chemical är två av de mer än 50 företag som aktivt har engagerat sig i branschens första MDK från HP.

Vision System Accessory fungerar tillsammans med MDK och förenklar testningen av nya material under utveckling. Det gör det möjligt för leverantörer att enkelt bedöma och kvantifiera nya materialegenskaper genom att automatisera analysen av testkuponger.

”HP leder utvecklingen av 3D-utskrifter från prototyper till produktion och SIGMADESIGN förstår hur viktigt varje steg i tillverkningsprocessen är på den resan. Material utgör kärnan i framgångsrik tillverkning, och kombinationen av HPs öppna plattform och möjligheten till kontroll på voxelnivå kommer att snabba på den digitala förvandlingen av den här mångbiljonmarknaden”.

Många företag, både små och stora, har ingen intern kapacitet att genomföra sin vision för 3D-utskrift så snabbat eller omfattande som de önskar. Vi är stolta att kunna tillhandahålla grundverktyg i världsklass, till exempel MDK och ingående expertis för företag som är redo att börja skapa innovationer med HP Multi Jet Fusion-teknik redan idag”.

Bill Huseby, ordförande och VD, SIGMADESIGN

Denna anläggning på 3 500 kvadratmeter erbjuder 3D-partners en bred uppsättning utrustning och intern expertis för att snabbt komma igång och påskynda materialinnovation och utveckling av nya program. Det är grundläggande för utvecklingen och anpassningen till 3D-utskriftsteknik.

”Vi sammankallar världens ledande materialföretag och ger dem förutsättningar att upplösa och göra förändringar”.

Dr. Tim Weber, chef för Open Applications and Materials Lab

1. Baserat på interna tester och allmänna data för lösningar på marknaden i april 2016. Kostnadsanalys baserad på: pris för lösningskonfiguration av standardtyp, pris för förbrukningsmaterial samt underhållskostnader som rekommenderas av tillverkaren. Kostnadskriterier: utskrift av 1,4 fullt utnyttjad utskriftskammare med delar per dag/5 dagar per vecka under 1 år med delar på 30 cm3 vid 10 procents packningsdensitet i snabbutskrift med hjälp av HP 3D PA-12-material med hög återanvändbarhet och med ett återvinningsförhållande för pulver som rekommenderas av tillverkaren och vid utskrift med vissa konstruktionsförhållanden och delgeometrier.

2. Baserat på användning av rekommenderad packningsdensitet; erbjuder hög återanvändbarhet av överskottspulver. Liter hänvisar till materialens förpackningsstorlek och inte till volymen på det aktuella materialet. Materialen mäts i kilogram.

3. Baserat på användning av rekommenderad packningsdensitet och jämfört med SLS-teknik (selective laser sintering); erbjuder utmärkt återanvändbarhet utan att kompromissa med mekaniska prestanda. Testad enligt ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 och ASTM D648, och med en 3D-skanner för dimensionell korrekthet. Testerna övervakas med statistiska processkontroller.

4. Testad enligt ASTM D638, ASTM D256 och ASTM D648 med HDT vid olika belastning med en 3D-skanner för dimensionsstabilitet. Testerna övervakas med statistiska processkontroller.

5. Delar i fullfärg tillämpbara endast med HP Jet Fusion 580 3D-skrivare i färg.

6. TPU-material förväntas finnas tillgängligt allmänt vid slutet av 2019.

7. De enda villkor som styr försäljningen av HPs 3D-skrivarlösningar är de som beskrivs i ett skriftligt köpeavtal. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantierna för produkterna och tjänsterna. Inget i den här texten kan tolkas som en ytterligare garanti eller ytterligare bindande villkor. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i det här dokumentet, och informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. 3D-materialen som är certifierade för HP Jet Fusion har inte utformats, tillverkats eller testats av HP beträffande efterlevnad av juridiska krav, och mottagare ansvarar själva för att avgöra om Vestosint 3D Z2773 är lämpligt för deras syften, inklusive men inte begränsat till att direkt eller indirekt komma i kontakt med livsmedel.

8. HP varken designar, tillverkar eller säljer Girbau-produkter eller ger någon garanti för Girbau-produkter. HP anser att den här informationen är korrekt baserat på aktuell fackkunskap vid datumet för offentliggörandet, men i den mån det är tillåtet enligt lag FRISKRIVER HP SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER AV ALLA SLAG, BÅDE UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA, VAD GÄLLLER NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET, INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT, SÄLJBARHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE (ÄVEN OM HP KÄNNER TILL ETT SÅDANT SYFTE) MED HÄNSYN TILL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS. Med undantag för i den mån exkludering inte är tillåtet enligt lag är HP inte ansvarig för några tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden, eller skador eller förluster av något slag eller någon beskaffenhet som uppkommer genom användning av eller tilltro till den här informationen, som kan ändras utan föregående meddelande. Mottagare av Girbau-produkten är ansvariga att fastställa Girbau-produktens lämplighet för HP Jet Fusion 3D-produkter och se till att gällande lagar och bestämmelser följs. De bör vara medvetna om att andra säkerhets- eller prestandaöverväganden kan uppstå vid användning, hantering eller lagring av produkten.

9. HP 3D High Reusability PA 11, 3D-uppgifter från NACAR

10. HP 3D High Reusability PA 12 glaspärlor, 3D-uppgifter från NACAR

11. BASF UltrasintTM 3D TPU011, uppgifter från HP – BASF

12. HP 3D High Reusability CB PA 12, uppgifter från Addit-ion