HPs integritetspolicy

 •  

  Våra sekretessprinciper

   

  Vi har ett program som bygger på spårbarhet och åtar oss att följa dessa principer, som baseras på internationellt erkända ramverk och principer för sekretess och dataskydd:

 •  

  Internationella dataöverföringar

   

  Som ett globalt företag är det möjligt att de uppgifter som du tillhandahåller kan föras över till eller bli tillgängliga för HP-enheter från olika delar av världen. Detta utbyte kommer att göras i enlighet med denna integritetspolicy och med utgångspunkt från nedanstående internationella sekretessprogram.


  EU-US PRIVACY SHIELD

  HP uppfyller kraven i ramverket ”Privacy Shield" som definierats av USA:s handelsdepartement (US Department of Commerce) och som rör insamling, användning och lagring av personlig information som kommer från EU-medlemsländer. HP intygar att man följer de krav som ställs i följande sköldprinciper för skydd av privatlivet: underrättelse, valmöjlighet, ansvarighet för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, åtkomst och klagomålshantering, efterlevnad och ansvar. Om det uppstår någon konflikt mellan principerna i denna integritetspolicy och principerna i Privacy Shield gäller de i Privacy Shield. Besök www.privacyshield.govicke-HP-webbplats om du vill ha mer information om Privacy Shield-programmet och se vår certifieringssida.


  I enlighet med principerna i EU-US Privacy Shield, åtar sig HP att lösa reklamationer som rör din integritet och vår insamling eller användning av din personliga information. Enskilda personer från EU-länder som har frågor eller klagomål gällande denna integritetspolicy ska först kontakta HP PRIVACY OFFICE


  HP har vidare åtagit sig att hänvisa olösta reklamationer angående sekretessen som faller inom ramen för principerna i EU-US Privacy Shield, till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke-vinstdrivande, alternativ leverantör av tvistlösningar som är baserad i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om din reklamation inte besvaras inom rimlig tid, eller om den inte behandlas på ett lämpligt sätt, kan du besöka www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/icke-HP-webbplats för ytterligare information. Där kan du även lämna in en reklamation.


  Om din reklamation inte kan lösas via någon av de ovanstående kanalerna kan det finnas en möjlighet för dig att – under vissa begränsade omständigheter – åberopa en bindande uppgörelse inför Privacy Shield-panelen.


  HP är föremål för de befogenheter för utredning och ingripande som USA:s Konkurrens och konsumentverk (U.S. Federal Trade Commission) har, eller något annat auktoriserat och lagstadgat organ i USA.

  *De specifika HP-företag med bas i USA som deltar i ramverket Privacy Shield är: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Sekretess BBB OnLineicke-HP-webbplats


  BINDANDE BOLAGSREGLER

  HPs bindande bolagsregler (BCR) säkerställer att personuppgifter som överförs från europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skyddas tillräckligt när de behandlas av någon av HPs globala enheter. HP-överföringar av personuppgifter från EU utförs i enlighet med nedanstående godkända BCR-regler.

  • HPs BCR för personuppgiftsansvarig (”BCR-C”) – Godkända av majoriteten av dataskyddslagstiftarna i EES och Schweiz, trädde i kraft 2011. HPs BCR-C omfattar överföring av personuppgifter för befintliga och tilltänkta HP-konsumentkunder, samt HP-anställda och jobbkandidater. Mer information om våra BCR-C-regler finns här (på Svenska). 
  • HPs BCR för personuppgiftsbiträde (”BCR-P”) – Godkända av majoriteten av dataskyddslagstiftarna i EES och Schweiz, träder i kraft 2018. HPs BCR-P är tillgängliga för HPs företagskunder för att underlätta överföring av deras personuppgifter från EES. Mer information om våra BCR-P-regler finns här (på Svenska).
  APEC GRÄNSÖVERSKRIDANDE REGLER GÄLLANDE SEKRETESS

  Programmet kan ses på bekräftelsesidan som du öppnar genom att klicka på TrustArc-sigillet. HPs integritetspraxis som beskrivs i den här policyn uppfyller APEC-systemet för gränsöverskridande regler gällande sekretess (CBPR, Cross Border Privacy Rules), som omfattar transparens, ansvarighet och val avseende registrering och användning av personuppgifter. CBPR-certifieringen omfattar inte uppgifter som kan registreras via program som kan hämtas på plattformar som tillhör tredje part.

  Om du har något ärende rörande integritet eller användning av uppgifter relaterat till HPs APEC-certifiering som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta TRUSTArc (utan kostnad).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Så här använder vi data

   

  Vi samlar in och använder personuppgifter för att hantera din relation till HP och för att kunna hjälpa dig bättre när du använder HP Services genom att personanpassa och förbättra din upplevelse. Här följer några exempel på hur vi använder dina uppgifter:


  KUNDUPPLEVELSE

  Ge dig en sömlös kundupplevelse genom att upprätthålla korrekta kontakt- och registreringsdata, leverera heltäckande kundsupport, erbjuda produkter, tjänster, prenumerationer och funktioner som kan vara av intresse för dig samt göra det möjligt för dig att delta i tävlingar och enkäter. Vi använder också dina uppgifter för att leverera en skräddarsydd upplevelse, göra de HP Services och kommunikationer du får mer personliga och skapa rekommendationer som är baserade på hur du använder HP Services.


  TRANSAKTIONSSUPPORT

  Hjälper dig att genomföra transaktioner och beställa våra produkter och tjänster, administrera ditt konto, behandla betalningar, ordna transporter och leveranser samt underlätta utförandet av reparationer och returer.


  PRODUKTSUPPORT OCH -FÖRBÄTTRING

  Förbättra prestandan och funktionerna på våra produkter, lösningar, tjänster och support, inklusive garantisupport samt punktliga uppdateringar och aviseringar gällande inbyggd programvara och program för att enheter och tjänster ska kunna fortsätta att fungera på ett optimalt sätt. För mer information, se avsnittet om Information som samlas in automatiskt om din användning av HP Services.


  ADMINISTRATIV KOMMUNIKATION

  Kommunicerar med dig om HP Services. Exempel på administrativ kommunikation inkluderar svar på frågor eller begäran från dig, slutförande av tjänster eller kommunikationer som har att göra med garantier, aviseringar gällande återkallningar på grund av säkerhetsproblem, kommunikation som krävs enligt lag eller tillämpliga uppdateringar om bolagets verksamhet, till exempel sammanslagningar, förvärv och utförsäljningar.


  SÄKERHET

  Bibehålla integriteten och säkerheten för våra webbplatser, produkter, funktioner och tjänster samt förhindra och upptäcka säkerhetshot, bedrägerier eller andra kriminella och försåtliga aktiviteter som kan äventyra din information. När du interagerar med oss vidtar vi även rimliga åtgärder för att bekräfta din identitet, som till exempel att kräva användning av lösenord och användar-ID, innan du får tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även komma att använda extra säkerhetsåtgärder, som övervakningssystem, för att skydda våra fysiska anläggningar.


  AFFÄRSVERKSAMHET

  Bedriva normal affärsverksamhet, verifiera din identitet, ta kreditbeslut om du ansöker om kredit, utföra affärsrelaterad forskning och analyser, bolagsrapportering och företagsledning, personalutbildning och i syfte att säkra kvaliteten (vilket kan inkludera övervakning eller inspelning av samtal till vår kundsupport) samt utåtriktad verksamhet (outreach).


  FORSKNING OCH INNOVATION

  Ta fram nya produkter, funktioner och tjänster med hjälp av forsknings- och utvecklingsverktyg samt genom att införliva dataanalysaktiviteter.  ANNONSERING

  Tillhandahålla personliga marknadsföringserbjudanden (i enlighet med dina sekretessinställningar) om HP Services och andra utvalda partnerwebbplatser (du kan till exempel komma att se en annons för en produkt på en partnerwebbplats som du nyligen har tittat på när du besökte en HP-webbplats. Vi kan även komma att dela med oss av en del av din information till leverantörer av marknadsföringstjänster samt digitala marknadsföringsnätverk för att presentera annonser som kan intressera dig. Läs Så här använder HP verktyg för automatisk datainsamling för mer information.


  EFTERLEVNAD AV LAGAR

  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, domstolsbeslut, begäran från regeringar och myndigheter som arbetar med upprätthållande av lag och ordning för att bedriva vår verksamhet med tjänster och produkter på ett korrekt sätt samt för att skydda oss själva, våra användare och våra kunder och för att lösa eventuella tvister med kunder.


  Läs vår Matris om datainsamling och dataanvändning för en snabb referensguide om hur vi använder de uppgifter som vi samlar in och vår laggrundade rätt att hantera dessa uppgifter.

 •  

  Vilka uppgifter vi samlar in

   

  Personuppgifter är all information som identifierar dig som person eller som skulle kunna användas för att identifiera dig, antingen direkt eller indirekt. Vi kan samla in dina personuppgifter när du använder HP Services eller under interaktioner med representanter från HP.


  De personuppgifter som vi samlar in om dig är beroende av vilken typ av interaktion du är involverad i eller av vilka HP Services du använder men de kan vara några av följande:


  INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER DIREKT

  • Kontaktuppgifter – Vi kan samla in personliga kontaktuppgifter och/eller affärsuppgifter, inklusive förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och andra liknande uppgifter.
  • Betalningsuppgifter – Vi samlar in de uppgifter som krävs för att kunna behandla betalningar och hindra bedrägerier, inklusive kredit-/betalkortsnummer, säkerhetskoder och andra uppgifter relaterade till debitering och fakturering.
  • Uppgifter om användarkonto – Vi samlar in information om hur du handlat eller registrerat dig för HP Services, historik om dina transaktioner samt din fakturering och support, de HP Services som du använder och allt annat som är kopplat till det konto som du har skapat.
  • Lokaliseringsuppgifter – Vi samlar in geolokaliseringsdata om dig när du aktiverar platsbaserade tjänster eller när du väljer att tillhandahålla platsrelaterad information under en produktregistrering eller vid interaktion med vår webbplats.
  • Uppgifter om säkerhetsreferenser – Vi samlar in information om användar-ID:n, lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som krävs för autentisering och åtkomst till användarkonton på HP-konto.
  • Demografiska uppgifter – Vi samlar in, eller inhämtar från tredje part, vissa demografiska uppgifter inklusive, till exempel, land, kön, ålder, språkval, och uppgifter av allmänt intresse.
  • Inställningar – Vi samlar in information om dina inställningar och intressen gällande HPs tjänster (både när du talar om vilka de är eller när vi kan härleda dessa från den information som vi har om dig) samt hur du föredrar att få information från oss.
  • Uppgifter om sociala medier – Vi kan tillhandahålla funktioner för sociala medier som gör att du kan dela information på de sociala nätverk som du använder samt för att du ska kunna interagera med oss på diverse sociala mediewebbplatser. Din användning av dessa funktioner kan leda till att vi samlar in eller delar information om dig, beroende på vilken funktion som används. Vi rekommenderar att du läser riktlinjerna gällande sekretess och kontrollerar inställningarna på de sociala mediewebbplats du använder för att se till att du förstår vilken information som kan komma att samlas in, användas och delas av dessa webbplatser.
  • Annan personligt identifierbar information – Exempel på andra typer av personligt identifierbar information som vi samlar in från dig inbegriper serienummer för produkter, information som du tillhandahåller när du interagerar personligen, online eller via telefon eller post med våra servicecentrum, supportavdelningen eller andra kundsupportkanaler, dina svar på kundundersökningar eller tävlingar eller annan övrig information som du har lämnat ut till oss för att underlätta leveransen av HP Services och för att besvara dina frågor. Om du ansöker om en direktkredit kan vi be dig lämna ut ytterligare uppgifter – som till exempel lön, personnummer, information om bankkonton/finansiella konton samt annan information (till exempel från kreditupplysningsföretag) – i autentiseringssyfte och för att kontrollera kreditvärdigheten.

  INFORMATION SOM AUTOMATISKT SAMLAS IN OM DIN ANVÄNDNING AV HP SERVICES

  • Uppgifter om produktanvändning – Vi samlar in uppgifter om produktanvändning, till exempel utskrivna sidor, utskriftsläge, vilket media som används, bläck- eller tonermärke, utskriven filtyp (.pdf, .jpg osv.), vilket program som använts för utskrift (Word, Excel, Adobe Photoshop osv.), filstorlek, tidsstämpel samt användning och status för andra skrivartillbehör. Vi skannar eller samlar inte in innehållet från några filer eller någon information som skulle kunna visas av ett program.
  • Enhetsdata – Vi samlar in information om din dator, skrivare och/eller enheter, som till exempel operativsystem, inbyggd programvara, minnesmängd, region, språk, tidszon, modellnummer, första startdatum, enhetens ålder, enhetens tillverkningsdatum, webbläsarversion, enhetstillverkare, anslutningsport, garantistatus, unika enhetsidentifierare, annonseringsidentifierare och övrig teknisk information som varierar beroende på produkt.
  • Programdata – Vi samlar in information som är relaterad till program från HP, som till exempel plats, språk, programvaruversioner, val för datadelning och uppdateringsdetaljer. I fall där vi inkluderar teknik från tredje part kan uppgifter delas mellan den tredje parten och HP och lämpliga meddelanden om detta tillhandahålls i programmet.
  • Prestandauppgifter – Vi samlar in information om prestanda för enskilda enhetskomponenter, inbyggd programvara och programvara. Exempel på de uppgifter vi samlar in inkluderar information om minnes- och processorprestanda, miljöförhållanden och systemfel, utskriftshändelser, funktioner och varningar som ”Låg bläcknivå”, användning av fotokort, fax, skanning, inbäddad webbserver samt ytterligare teknisk information som varierar beroende på enhet.
  • Information om surfning på webbplatsen – Vi samlar in information om dina besök och aktiviteter på våra HP-webbplatser, i program eller på webbplatser som drivs av andra företag å våra vägnar, inklusive innehåll (och eventuella annonser) som du tittar på och interagerar med, adressen för den webbplats som du kom ifrån och andra klickströmsbeteenden (som sidor som du tittar på, länkar som du klickar på eller vilka artiklar som du lägger i din varukorg). En del av denna information samlas in med hjälp av våra ADC-verktyg (Automatic Data Collection) som bland annat inbegriper cookies, webb-beacons och inbäddade webblänkar. Läs Så här använder HP verktyg för automatisk datainsamling för mer information.
  • Anonyma eller aggregerade uppgifter – Vi samlar in anonyma svar via enkäter eller anonyma och aggregerade uppgifter om hur HPs tjänster används. När vi bedriver vår verksamhet tillämpar vi i vissa fall en process för avidentifiering eller ”pseudonymisering” av dina uppgifter för att göra det högst osannolikt att någon skulle kunna identifiera dig genom att använda dessa uppgifter med den teknik som finns tillgänglig i nuläget.

  INFORMATION FRÅN TREDJEPARTSKÄLLOR

  Vi samlar in uppgifter från följande tredje parter:

  • Datamäklare, sociala medienätverk och marknadsföringsnätverk – kommersiellt tillgängliga uppgifter som namn, adress, e-postadress, preferenser, intressen och vissa demografiska uppgifter. Till exempel kan personuppgifter samlas in när du använder våra appar via inloggning på sociala medier (det vill säga när du loggar in på våra applikationer genom att använda dina inloggningsuppgifter för Facebook eller andra sociala medier). De grundläggande uppgifter som vi erhåller beror på vilka sekretessinställningar du gjort på det sociala nätverkskontot.
  • HP-partner – Om du köper HP Services från en HP-partner så kan vi även få viss information om ditt köp från den partnern.
  • Organisationer som arbetar för att förhindra bedrägerier eller med kreditupplysning – Uppgifter som samlas in för att undvika bedrägerier samt i samband med kreditupplysningar.
  • HPs företagskunder – För att kunna tillhandahålla vissa av HP Services på storföretagsnivå, kan de kontaktuppgifter som är relaterade till ditt arbete komma att lämnas ut till HP av en utsedd enhet på din avdelning eller på företaget (som en kollega på er IT-avdelning).
  • Analysdataleverantörer – Vi tar även emot icke-personuppgifter, som aggregerade eller avidentifierade demografiska uppgifter/profiluppgifter, från tredjepartskällor. Dessa kan till exempel vara företag som är specialiserade på att tillhandahålla uppgifter, analyser och programvaror som en tjänst för storföretag.

  För att kunna tillhandahålla vissa av HP Services på storföretagsnivå kan de kontaktuppgifter som är relaterade till ditt arbete komma att lämnas ut till HP av en utsedd enhet på din avdelning eller på företaget (som en kollega på er IT-avdelning). Där så krävs kan vi även komma att använda information som har tillhandahållits av dig eller din arbetsgivare, tillsammans med information som är tillgänglig för allmänheten och från andra källor online eller offline, för att utföra due diligence-granskningar av affärskontakter. Detta är en del av vårt efterlevnadsprogram för antikorruption.


  Vi tar även emot icke-personliga uppgifter, som aggregerade eller avidentifierade demografiska uppgifter/profiluppgifter, från tredjepartskällor. Dessa kan till exempel vara företag som är specialiserade på att tillhandahålla uppgifter, analyser och programvaror som en tjänst för storföretag.


  För att garantera att de uppgifter vi har är korrekta och erbjuda en överlägsen kundupplevelse genom att leverera bättre och mer personliga tjänster, innehåll, marknadsföring och annonser till dig, länkar vi i vissa fall samman eller kombinerar information som vi har samlat in från de olika källor som vi nämner ovan med information som vi samlar in direkt från dig. Till exempel jämför vi geografisk information som förvärvats från kommersiella källor med IP-adresser som samlats in av våra ADC-verktyg för att på så sätt dra slutsatser om ditt allmänna geografiska område. Informationen kan även vara länkad till en unik identifierare, som en cookie eller ett kontonummer.

  Vid behov samlar vi in information för att utföra kundkontroller på affärskontakter som en del av vårt efterlevnadsprogram för antikorruption samt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

  OM DU VÄLJER ATT INTE TILLHANDAHÅLLA DATA

  Du är inte tvungen att dela med dig av de personuppgifter som vi begär att du ska lämna ut, men om du väljer att inte dela informationen så kommer vi i vissa fall inte att kunna tillhandahålla HP Services eller vissa specialfunktioner till dig. Vi kanske inte heller kan svara på de frågor du har på ett effektivt sätt.

 •  

  Barns sekretess

   

  HP samlar inte medvetet in information från barn, i den mening som lokala lagar definierar ”barn”. HP har heller inte barn som målgrupp för sina webbplatser eller mobilappar.

 •  

  Så här ser vi till att dina uppgifter skyddas

   

  För att undvika förlust, obehörig åtkomst eller avslöjande och för att se till att din information används på ett lämpligt sätt, använder vi skäliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer för att skydda den information som vi samlar in och behandlar. HP sparar uppgifter i enlighet med vad som anges i eller tillåts av lagen och medan dessa uppgifter fortfarande kan användas i legitima affärsändamål.


  När vi samlar in, överför och lagrar känsliga uppgifter – som till exempel finansiella uppgifter – använder vi en rad ytterligare säkerhetstekniker och procedurer för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller röjande. När vi för över väldigt känsliga och konfidentiella uppgifter (som kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddar vi dem genom att använda kryptering. Detta kan till exempel vara de nyare versionerna av TLS-protokollen (Transport Layer Security).


  Vi abonnerar även på en antibedrägeritjänst som en del av våra rutiner för behandling av realtidsbetalningar. Denna tjänst ger oss en extra säkerhetsnivå som förhindrar kreditkortsbedrägeri och skyddar dina finansiella uppgifter i enlighet med branschstandarder.


  Vi för register i enlighet med lagen och vår policy för arkivering av handlingar. I enlighet med denna policy förstörs eller raderas ej affärsrelaterade handlingar oftast inom ett till två år från datumet då de skapades. Med avseende på HPs affärshandlingar varierar arkiveringstiden beroende på vilken typ av handlingar det rör sig om.


  Handlingar som rör anställning, ersättning, förmåner och lön sparas medan de är aktiva och därefter i upp till ytterligare 10 år. Affärshandlingar inklusive handlingar som rör kund- och leverantörstransaktioner sparas medan de är aktiva och i upp till ytterligare 15 år.


  När arkiveringstiden har löpt ut raderas elektroniska handlingar permanent så att de inte kan återställas. Fysiska handlingar förstörs på ett sådant sätt att de inte kan reproduceras (t.ex. i dokumentförstörare).

 •  

  Så här delar vi data

   

  Vi delar endast dina personuppgifter enligt följande och, när det är tillämpligt, endast med lämpliga avtalsenliga skyldigheter på plats:


  Delning med hp-företag


  Vi kan komma att föra över dina personuppgifter till andra HP-enheter i USA och andra länder i världen, i de syften som anges i denna integritetspolicy. För att garantera att dina personuppgifter skyddas och som en del av vårt deltagande i programmen APEC Cross Border Privacy Rules (APEC:s gränsöverskridande regler gällande sekretess), Bindande bolagsregler och Privacy Shield är alla HP-enheter förbundna, enligt avtal, att följa alla krav gällande integritet. Dessutom informeras alla anställda på HP om våra riktlinjer gällande integritet varje år som en del av vår obligatoriska sekretessutbildning på HP.


  I de fall där de internationella sekretessprogram som nämns ovan inte är tillämpliga, när du godkänner HPs integritetspolicy när du registrerar dig för en produkt eller en tjänst, när du skapar ett konto, eller när du på annat vis ger oss dina personuppgifter, samtycker du till att överföra dina personuppgifter via det globala HP-enhetsnätverket.


  DELA MED TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH PARTNER


  Vi anlitar tjänsteleverantörer eller partner för att hantera eller stödja vissa aspekter av våra affärsverksamheter för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer eller partner kan ha sin verksamhetsbas i USA eller på andra globala platser och kan tillhandahålla tjänster som kreditkortsbehandlingar och tjänster för att hantera bedrägerier, kundsupport, försäljningsverksamhet för vår räkning, fullföljande av beställningar, produktleveranser, anpassning av innehåll, annonserings- och marknadsföringsaktiviteter (inklusive digital och anpassad annonsering), IT-tjänster, tjänsteleverantörer för e-post, datahosting, skuldindrivning och hantering eller support för HP-webbplatser. Våra tjänsteleverantörer och partner är enligt avtal skyldiga att skydda alla personuppgifter som de får från oss och de förbjuds att använda de personliga uppgifterna i något syfte än för att utföra tjänsterna i enlighet med anvisningarna från HP. Vi vidtar även steg för att tillhandahålla tillräckligt skydd för eventuella överföringar av dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar som att underteckna EU-standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören eller partnern, förlita oss på deras Privacy Shield-certifiering, andra godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer eller bindande och verkställbara åtaganden för tjänsteleverantören. Om du vill ha mer information om tillämpliga säkerhetsåtgärder kontaktar du HP Privacy Office.


  DELNING AV ANNAN INFORMATION MED ANNONSERINGSFÖRETAG


  Vi kan även överföra information om dig till annonseringspartner (inklusive annonsnätverk, annonsservningsföretag och andra tjänsteleverantörer de kan använda) så att de kan känna igen dina enheter och leverera intressebaserat innehåll och annonser till dig. Denna information kan inbegripa namn, postadress, e-post, enhets-ID eller andra identifierare i krypterad form. Leverantörerna kan behandla informationen i hashkodad eller avidentifierad form. Dessa leverantörer kan samla in ytterligare information från dig, som din IP-adress och information om din webbläsare eller operativsystem och kan kombinera information om dig med information från andra företag i datadelningskooperativ där vi deltar.


  DELNING MED ANDRA TREDJEPARTER


  Vi kan också dela dina personuppgifter med: (i) Företag som arbetar med kreditupplysning eller bedrägeriförebyggande; (ii) Skuldindrivningsföretag (vid utestående skulder till vårt företag); Eller (iii) försäkringsbolag, om du har tecknat en försäkring via oss (t.ex. Care Packs). Om du väljer att tillhandahålla personuppgifter till andra företag kommer dessa personuppgifter att hanteras i enlighet med integritetspolicyn för dessa företag. Denna policy kan skilja sig från de riktlinjer och den praxis som HP använder.


  BOLAGSTRANSAKTIONER


  Det kan uppstå situationer där HP, av strategiska skäl eller några andra verksamhetsrelaterade orsaker, beslutar sig för att sälja, köpa, slå samman eller på något sätt omorganisera sin affärsverksamhet. Vid sådana transaktioner kan vi komma att röja eller föra över personuppgifter till tilltänkta eller faktiska köpare eller ta emot personuppgifter från säljare. Vår praxis är att vidta åtgärder för ett lämpligt skydd av dina personuppgifter under dessa typer av transaktioner.


  EFTERLEVNAD AV LAGAR


  Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när vi anser, i god tro, att vi är skyldiga att göra detta: (i) Besvara en vederbörlig begäran om utlämnande av information från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, domstolar och andra offentliga myndigheter; detta gäller även i fall där man måste uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav från brottsbekämpande myndigheter. (ii) Efterleva alla lagar, föreskrifter, kallelser eller domstolsbeslut; (iii) Undersöka och försöka förhindra säkerhetshot, bedrägerier eller andra kriminella och försåtliga aktiviteter; (iv) Upprätthålla/skydda HPs rättigheter och egendomar, eller de som tillhör dess dotterbolag; (v) Skydda rättigheterna och den personliga säkerheten för HP, våra anställda och tredjepart som finns på eller använder HPs egendomar; i enlighet med kraven i tillämpliga lagar.


  Läs vår Matris om datainsamling och dataanvändning för en snabb överblick över hur och med vem vi delar dina uppgifter.

 •  

  Så här använder vi verktyg för automatisk datainsamling

   

  Vi använder och tillåter att andra företag använder cookies, insamling av webbplatsbeteende, pixlar, webb-beacons, webbinsamlingsverktyg och andra liknande tekniker (som sammantaget kallas för ”ADC-verktyg”) för våra HP Services. Vi gör detta för att skapa oss en förståelse av din användning av HP Services; förbättra användarupplevelsen och aktivera anpassade funktioner och personligt innehåll; optimera vår annonsering och marknadsföring; samt för att göra det möjligt för annonsföretag (tredjepart) att hjälpa oss att leverera annonser som passar dina intressen över hela internet.


  Mer information om ADC-verktyg (Automatic Data Collection Tools) finns på: www.allaboutcookies.org.


  WEBBVERKTYG FÖR AUTOMATISK DATAINSAMLING


  När du besöker någon av HPs webbplatser kan den lagra eller hämta information om din webbläsare, mest i form av cookies, som är textfiler som innehåller små mängder information. Informationen kan handla om dig, dina inställningar eller din enhet och används oftast i syfte att få webbplatsen att fungera så som du vill att den ska fungera. Informationen identifierar vanligtvis inte dig direkt, men kan ge dig en mer personlig webbplatsupplevelse.


  HP använder automatiska datainsamlingsverktyg av följande orsaker:

  • Helt nödvändiga verktyg: Dessa är helt nödvändiga för webbplatsens funktion och kan inte stängas av. Utan dem skulle webbplatsen eller tjänsten du begär vara omöjlig att tillhandahålla eftersom vi inte kan aktivera lämpligt innehåll för den typ av enhet du använder.

  • Prestanda- och analysverktyg: Dessa verktyg samlar in sammanställd, anonym, statistisk information för att HP ska kunna mäta, optimera och förbättra innehållet, kvaliteten och prestandan hos sina webbplatser.

   Vi använder egna och/eller tredjeparts automatiska datainsamlingsverktyg för att skapa en bild över hur du använder våra webbplatser och tjänster. Syftet är att förbättra deras prestanda och utveckla dem enligt våra kunders och besökares preferenser. Till exempel kan automatiska datainsamlingsverktyg användas för att: testa olika designer och för att se till att vi bibehåller ett förenligt utseende och en enhetlig känsla på alla våra webbplatser, spåra och tillhandahålla trendanalyser över hur våra användare interagerar med webbplatserna och kommunikationen, spåra fel och mäta effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer. Vi använder till exempel Adobe Analytics och Google Analytics, som drivs av Google Inc., för att spåra webbplatsanvändning och -aktiviteter.

   De uppgifter som samlas in läggs normalt samman för att ge oss trender och användarmönster som sedan kan användas för verksamhetsanalyser, förbättringar av webbplatser/plattformar och prestandamätningar. Våra automatiska datainsamlingsverktyg eller analyserna som vi får ut av dessa kan även delas med våra affärspartners. Den typ av information vi samlar in inkluderar hur många som besöker våra webbplatser, hur många kunder som loggar in, när de besökte oss, under hur lång tid samt vilka delar av webbplatserna och vilka tjänster. Men denna information används normalt inte för att identifiera dig enskilt. Vi kan även få liknande information om de som besökt våra partners webbplatser.

  • Personanpassningsverktyg: Dessa gör att vi kan spara de val du gör på våra webbplatser (som önskat språk eller den region du befinner dig i) samt tillhandahålla förbättrade och mer personligt anpassade funktioner. Dessa kan även användas för att komma ihåg vilka ändringar du gjort angående textstorlek, teckensnitt eller andra delar av webbsidorna som du kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du begärt att få använda, som till exempel att titta på en video eller lägga ut kommentarer på en blogg. Den information som samlas in kan anonymiseras och de kan inte spåra dina surfaktiviteter på andra webbplatser.

   Vi använder även automatiska datainsamlingsverktyg för att ändra sättet som våra webbplatser beter sig på eller ser ut för att på så sätt göra din upplevelse mer personlig. Vi kan göra denna anpassning efter slutsatser vi drar från ditt beteende på våra webbplatser eller efter information som vi redan har om dig tack vare att du, till exempel, är en registrerad kund. De kan användas för att skräddarsy de tjänster som vi levererar till dig eller innehållet, utseendet eller känslan som du ser/upplever vid de kommande besöken på våra webbplatser. Om du till exempel anpassar webbsidor – eller registrerar dig för produkter eller tjänster – hjälper automatiska datainsamlingsverktyg vår server för webbsidor att hämta den specifika informationen för dig. När du besöker våra webbplatser nästa gång, kan den information som du angav tidigare hämtas för att du enkelt ska kunna använda samma webbplatsfunktioner som du tidigare valt. Om du regelbundet använder mer än en enhet eller dator kan vi länka samman automatiska datainsamlingsverktyg så att du ändå får en personlig och anpassad onlineupplevelse. Vi kan även anpassa den information som du ser med utgångspunkt från vad vi redan vet om dig så att du slipper slösa tid på att leta efter saker. Tack vare användningen av automatiska datainsamlingsverktyg kan varje webbplatsbesökare få en webbupplevelse som är unik för just dem.

  • Verktyg för riktad kommunikation: Dessa tillämpas av HP och tredje parter (som utvalda återförsäljnings- eller annonseringspartner) och används för att bygga en profil för att leverera riktade annonser på och utanför HPs webbplatser som är mer relevanta och användbara för dig. De kan använda anonymiserade demografiska uppgifter eller andra uppgifter som är kopplade till uppgifter som du frivilligt lämnat till oss (t.ex. e-postadress).

   De används även för att samla in uppgifter som är kopplade till HPs webbplats och sidan du besökte och dina aktiviteter på HPs webbplats. Om du till exempel besökte en av våra produktsidor kan vi med hjälp av cookies vända oss till dig via partnerwebbplatser med ytterligare erbjudanden och kampanjer under en viss tid.

   Du kan lära dig mer om våra intressebaserade annonseringspartners genom att besöka dessa webbplatser:

   Observera att ovanstående inte är en fullständig lista och att den kan komma att uppdateras av oss då och då.

   Om du är en registrerad användare är den information som samlas in från våra webbplatser inte anonym och vi kan använda denna information – tillsammans med annan information vi har om dig eller som vi kommit fram till genom att dra slutsatser, inklusive dina inställningar – för att skräddarsy innehåll, tjänster, annonser och erbjudande till dig.

  Automatiska dataverktyg som är helt nödvändiga eller som används för prestanda och analys eller personanpassning ställs in på att gå ut efter 364 dagar. Automatiska datainsamlingsverktyg som används för riktad kommunikation är inställda på att gå ut efter 90 dagar efter ditt senaste besök.


  När du delar information med en dela-knapp för sociala medier på HPs webbplatser noterar det sociala nätverket att du har gjort det. Denna information kan länkas till aktiviteter för annonsering/riktad annonsering. Typen av verktyg som används av dessa tredjeparter och hur de använder informationen som genereras av dem, kommer att styras av dessa företags egna riktlinjer för integritet.

  ANDRA VERKTYG FÖR AUTOMATISK DATAINSAMLING

  Vi kan använda automatiska datainsamlingsverktyg som webb-beacons, som normalt är en transparent grafisk bild (normalt 1 x 1 bildpunkt) för att sammanställa information om din interaktion med e-post eller annan kommunikation. En webb-beacon kan vara inbyggd i HPs prenumerations- eller marknadsföringskommunikation för att avgöra om våra meddelanden har öppnats eller reagerats på och om våra e-postverktyg fungerar korrekt.

 •  

  Välja sekretessinställningar

   

  Du kan göra eller ändra dina val för automatiska datainsamlingsverktyg samt ta emot antingen prenumerationer eller allmänna kommunikationer vid platsen för datainsamling eller genom att använda andra metoder. Dessa beskrivs i nedanstående avsnitt. Dessa alternativ gäller inte för kommunikationer som huvudsakligen är avsedda för att administrera avslutandet av beställningar, avtal, support, varningar gällande produktsäkerhet, uppdatering av drivrutiner eller andra administrativa aviseringar eller transaktionsmeddelande där det huvudsakliga syftet med kommunikationen inte är av marknadsföringsnatur.


  MARKNADSFÖRINGS- OCH PRENUMERATIONSKOMMUNIKATION


  HPs marknadskommunikationer ger information om produkter, tjänster och/eller stöd och du kan välja hur dessa kommunikationer levereras – t.ex. via brev, e-post, telefon, fax eller mobila enheter. Marknadskommunikationer kan innehålla information om nya produkter eller tjänster, specialerbjudanden, innehåll som anpassats för dig, riktad reklam eller inbjudningar för att delta i marknadsundersökningar eller efterlevnadsgranskningar. Kommunikationer som man kan prenumerera på inbegriper nyhetsbrev via e-post, programvaruuppdateringar och så vidare. Du kan begära att få dessa eller godkänna att ta emot sådana.


  Du kan avanmäla dig från dessa allmänna kommunikationer genom att använda en av följande metoder:


  • Klicka på länken för att avanmäla dig eller avsluta prenumerationen som finns i e-postmeddelandet, eller följ anvisningarna som finns i alla e-postmeddelanden för kommunikationer som man kan prenumerera på.
  • För att avsluta prenumeration som tas emot på mobila enheter kan du svara på meddelandet med orden ”STOP” eller ”END”.
  • Kontakta vår dataskyddsansvariga person via HP Privacy Office. Se till att uppge ditt namn, kontaktinformation och specifik, relevant information om HP-prenumerationerna eller det marknadsföringsmaterial som du inte längre vill ta emot.

  ANNONSER OCH ERBJUDANDEN FRÅN HP PÅ TREDJEPARTSWEBBPLATSER


  HP ingår avtal med tjänsteleverantörer för att placera ut annonser på webbplatser som ägs av tredjepart. I vissa fall uppnås detta genom att vissa personuppgifter delas, enligt vad som beskrivs i avsnittet Cookies för annonsering från tredjepart och cookies för sociala medier.


  Dessutom använder vi och kan tillåta annonsnätverk och andra tredje parter att använda cookies och andra automatiserade data insamlings verktyg för att avgöra hur du interagerar med våra webbplatser, kommunikationer och tjänster och utvalda partnerwebbplatser och för att identifiera dina intressen, Skapa profiler och intresse segment för att tillhandahålla reklam som är mest relevant och användbar för dig. För mer information, vänligen se Hur HP använder automatiska data insamlings verktyg.


  AUTOMATISKA DATAINSAMLINGSVERKTYG – ONLINE

  När du besöker HPs anläggningar kan du välja att godkänna eller justera vilka cookies du tillåter oss placera i din webbläsare via vårt sekretessinställningscenter. Du kan ändra de här inställningarna när som helst i cookieinställningarna.

  Cookieinställningar


  Om du inte vill tillåta cookies alls, se webbläsarinställningarna. Observera att du kanske inte kommer att kunna använda vissa funktioner eller få åtkomst till visst innehåll eller funktionaliteter om du inaktiverar vissa kategorier av cookies. Vissa webbläsare tillåter att du surfar på webbplatser i ett anonymt eller privat läge. När webbläsarsessionen stängs förstörs normalt alla cookies som samlats in under sessionen automatiskt.


  Om du inte vill bli analyserad av Google Analytics när du besöker våra webbplatser kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Även om du väljer bort prestanda- och analysspårning och riktad kommunikation kan du fortsätta att få icke personliga annonser från HP via våra partner. Till exempel kan du besöka en webbplats som innehåller funktionsjämförelser för olika datorer. Utifrån dina intressen kan våra partner visa HP-produktannonser för dig.


  Om du befinner dig i EU och vill inaktivera användningen av cookies från tredjepart som är relaterade till intressebaserad annonsering, kan du gå till www.youronlinechoices.eu.


  I USA och Kanada uppfyller vi kraven som ställs i industristandarden från Digital Advertising Alliance (Alliansen för digital annonsering) vad gäller intressebaserad annonsering. Om du vill få mer information om vilka val du kan göra gällande annonsering när du befinner dig i USA klickar du här. Om du befinner dig i Kanada klickar du här. I USA erbjuder även Network Advertising Initiative (Initiativet för nätverksannonsering) alternativ för att avanmäla dig från ett antal olika cookies för annonsering. Besök www.networkadvertising.org för mer information. Observera att denna avanmälan inte innebär att du helt slutar att ta emot annonser online. Det innebär dock att det eller de företag som du avanmält dig ifrån kommer att sluta leverera annonser som är anpassade efter dina webbinställningar och användningsmönster.


  Vissa nyare versioner av webbläsare har funktioner för ”Do Not Track” (Spåra ej). För närvarande finns det inga industristandarder för att hantera begäran för ”Do Not Track”. Därför är det möjligt att våra webbplatser inte svarar på denna typ av ”Do Not Track”-begäran eller huvuden från dessa webbläsare.


  AUTOMATISKA DATAINSAMLINGSVERKTYG – HP-KOMMUNIKATION

  Du kan inaktivera automatiska datainsamlingsverktyg som webb-beacons i e-postmeddelanden genom att inte hämta bilder som finns i de meddelanden som du får (denna funktion varierar beroende på vilken programvara för e-post som används på din dator). Det kan dock hända att detta inte alltid inaktiverar automatiska datainsamlingsverktyg i ett e-postmeddelande på grund av specifika funktioner i programvaran för e-post. Läs informationen till ditt e-postprogram eller vänd dig till tjänsteleverantören om du vill få mer information om detta.

 •  

  Utöva dina rättigheter och kontakta oss

   

  Du har rätt att be oss om en kopia av alla personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har om dig och att begära en förklaring om behandlingen. Du har dessutom rätt att dra tillbaka alla eventuella godkännanden som du tidigare gett, eller att begära att dina personuppgifter ska korrigeras, begränsas, anonymiseras eller raderas. Du har också rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss med ditt medgivande eller i samband med ett avtal i ett strukturerat, maskinläsbart format och att be oss att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


  Du har även rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter, framför allt när vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring eller för att skapa en marknadsföringsprofil. Se Välja sekretessinställningar för vägledning om hur du utövar dina rättigheter vad gäller marknadsföring.


  I vissa fall kan dessa rättigheter begränsas, till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller om du ber oss att radera information som vi måste lagra enligt lag eller har legitimt intresse att spara.


  Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår insamling och användning av dina uppgifter, eller vill kommentera möjliga brott mot lokala integritetslagar, kan du kontakta HPs Chief Privacy and Data Protection Officer eller skriva till oss genom att välja ut en lämplig adress nedan:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 Mexiko D.F.


  RESTEN AV VÄRLDEN
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Alla kommunikationer kommer att behandlas konfidentiellt. När vi har tagit emot ditt meddelande kommer en av våra representanter att kontakta dig inom skälig tid för att besvara dina frågor. Vi eftersträvar att se till att dina angelägenheter löses inom en rimlig tidsperiod och på ett lämpligt sätt.


  Om vi inte kan lösa dina problem har du rätt att kontakta en tillsynsmyndighet för dataskydd i det land där du bor eller arbetar, eller där du anser att dataskyddsreglerna har brutits eller begära prövning i domstol. Om du har frågor, problem eller klagomål som gäller vårt deltagande i EU-US Privacy Shield, APEC CBPRs eller tillämpning av HPs BCR-regler kan du läsa om våra internationella dataöverföringar.

 •  

  Ändringar i vår integritetspolicy

   

  Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att lägga ut den reviderade policyn här, med ett uppdaterat revideringsdatum. Om vi gör några större ändringar i vår integritetspolicy som medför viktiga förändringar i vår praxis gällande integritets- och sekretessarbetet så kan vi även komma att underrätta dig via andra kanaler. Vi kan till exempel skicka ut e-postmeddelanden eller lägga ut ett meddelande på vår webbplats och/eller på sociala medier, innan ändringarna börjar gälla. Den här integritetspolicyn uppdaterades senast i 25 maj 2018. Policyn träder i kraft 30 dagar efter publiceringen, såvida du inte tillhandahålls HPs integritetspolicy före detta datum, då denna integritetspolicy börjar gälla vid det tidigare datumet.


  Publiceringsdatum: 25 Maj 2018.

Relaterade länkar gällande integritet och sekretess: