HPs integritetspolicy

 •  

  Våra sekretessprinciper

   

  Vi har ett program som bygger på spårbarhet och åtar oss att följa dessa principer, som baseras på internationellt erkända ramverk och principer för sekretess och dataskydd:

 •  

  Internationella dataöverföringar

   

  Som ett globalt företag är det möjligt att de uppgifter som du tillhandahåller kan föras över till eller bli tillgängliga för HP-enheter från olika delar av världen. Detta utbyte kommer att göras i enlighet med denna integritetspolicy och med utgångspunkt från nedanstående internationella sekretessprogram.


  EU-US PRIVACY SHIELD

  Iako se ne upotrebljava za prijenose podataka od 16. HP uppfyller kraven i ramverket ”Privacy Shield" som definierats av USA:s handelsdepartement (US Department of Commerce) och som rör insamling, användning och lagring av personlig information som kommer från EU-medlemsländer. HP intygar att man följer de krav som ställs i följande sköldprinciper för skydd av privatlivet: underrättelse, valmöjlighet, ansvarighet för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, åtkomst och klagomålshantering, efterlevnad och ansvar. Om det uppstår någon konflikt mellan principerna i denna integritetspolicy och principerna i Privacy Shield gäller de i Privacy Shield. Besök www.privacyshield.govicke-HP-webbplats om du vill ha mer information om Privacy Shield-programmet och se vår certifieringssida.


  I enlighet med principerna i EU-US Privacy Shield, åtar sig HP att lösa reklamationer som rör din integritet och vår insamling eller användning av din personliga information. Enskilda personer från EU-länder som har frågor eller klagomål gällande denna integritetspolicy ska först kontakta HP PRIVACY OFFICE


  HP har vidare åtagit sig att hänvisa olösta reklamationer angående sekretessen som faller inom ramen för principerna i EU-US Privacy Shield, till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke-vinstdrivande, alternativ leverantör av tvistlösningar som är baserad i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om din reklamation inte besvaras inom rimlig tid, eller om den inte behandlas på ett lämpligt sätt, kan du besöka www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/icke-HP-webbplats för ytterligare information. Där kan du även lämna in en reklamation.


  Om din reklamation inte kan lösas via någon av de ovanstående kanalerna kan det finnas en möjlighet för dig att – under vissa begränsade omständigheter – åberopa en bindande uppgörelse inför Privacy Shield-panelen.


  HP är föremål för de befogenheter för utredning och ingripande som USA:s Konkurrens och konsumentverk (U.S. Federal Trade Commission) har, eller något annat auktoriserat och lagstadgat organ i USA.

  *De specifika HP-företag med bas i USA som deltar i ramverket Privacy Shield är: Compaq Information Technologies, LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; HP R&D Holding LLC; HP US Digital LLC, HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; PrinterOn America Corporation;Tall Tree Insurance Company; HP Jade Holding LLC; HP R&D Holding LLC.


  Sekretess BBB OnLineicke-HP-webbplats


  BINDANDE BOLAGSREGLER

  HPs bindande bolagsregler (BCR) säkerställer att personuppgifter som överförs från europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skyddas tillräckligt när de behandlas av någon av HPs globala enheter. HP-överföringar av personuppgifter från EU utförs i enlighet med nedanstående godkända BCR-regler.

  • HPs BCR för personuppgiftsansvarig (“BCR-C”). Från och med 2011 täcker HPs BCR-C överföringar av personuppgifter från befintliga och blivande HP-kunder såväl som HP-anställda och jobbkandidater som jobbkandidater.
  • HPs BCR för personuppgiftsbiträde (”BCR-P”) – godkända av majoriteten av dataskyddslagstiftare i EES och Schweiz, träder i kraft 2018. HPs BCR-P är tillgängliga för HPs företagskunder för att underlätta överföring av deras personuppgifter från EES.

  Mer information om våra bindande bolagsregler (BCR:er) finns här (på Svenska).

  APEC GRÄNSÖVERSKRIDANDE REGLER GÄLLANDE SEKRETESS

  Programmet kan ses på bekräftelsesidan som du öppnar genom att klicka på TrustArc-sigillet. HPs integritetspraxis som beskrivs i den här policyn uppfyller APEC-systemet för gränsöverskridande regler gällande sekretess (CBPR, Cross Border Privacy Rules), som omfattar transparens, ansvarighet och val avseende registrering och användning av personuppgifter. APEC CBPR-systemet ger ett ramverk för organisationer som säkerställer skydd av personlig information som överförs mellan deltagande APEC-ekonomier. Mer information om APEC-ramverket kan hittas här. CBPR-certifieringen omfattar inte uppgifter som kan registreras via program som kan hämtas på plattformar som tillhör tredje part.

  Om du har något ärende rörande integritet eller användning av uppgifter relaterat till HPs APEC-certifiering som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår USA-baserade leverantör gällande lösning av tvister från tredje part (kostnadsfritt).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Så här använder vi data

   

  Vi samlar in och använder personuppgifter för att hantera din relation till HP och för att kunna hjälpa dig bättre när du använder HP Services genom att personanpassa och förbättra din upplevelse. Vi använder och behandlar även dina data för följande affärsändamål:


  KUNDUPPLEVELSE

  Ge dig en sömlös kundupplevelse genom att upprätthålla korrekta kontakt- och registreringsdata, leverera heltäckande kundsupport, erbjuda produkter, tjänster, prenumerationer och funktioner som kan vara av intresse för dig samt göra det möjligt för dig att delta i tävlingar och enkäter. Vi använder också dina uppgifter för att leverera en skräddarsydd upplevelse, göra de HP Services och kommunikationer du får mer personliga och skapa rekommendationer som är baserade på hur du använder HP Services.


  TRANSAKTIONSSUPPORT

  Hjälper dig att genomföra transaktioner och beställa våra produkter och tjänster, administrera ditt konto, behandla betalningar, ordna transporter och leveranser samt underlätta utförandet av reparationer och returer.


  PRODUKTSUPPORT OCH -FÖRBÄTTRING

  Förbättra prestandan och funktionerna på våra produkter, lösningar, tjänster och support, inklusive garantisupport samt punktliga uppdateringar och aviseringar gällande inbyggd programvara och program för att enheter och tjänster ska kunna fortsätta att fungera på ett optimalt sätt. För mer information, se avsnittet om Information som samlas in automatiskt om din användning av HP Services.


  ADMINISTRATIV KOMMUNIKATION

  Kommunicerar med dig om HP Services. Exempel på administrativ kommunikation inkluderar svar på frågor eller begäran från dig, slutförande av tjänster eller kommunikationer som har att göra med garantier, aviseringar gällande återkallningar på grund av säkerhetsproblem, kommunikation som krävs enligt lag eller tillämpliga uppdateringar om bolagets verksamhet, till exempel sammanslagningar, förvärv och utförsäljningar.


  SÄKERHET

  Bibehålla integriteten och säkerheten för våra webbplatser, produkter, funktioner och tjänster samt förhindra och upptäcka säkerhetshot, bedrägerier eller andra kriminella och försåtliga aktiviteter som kan äventyra din information. När du interagerar med oss vidtar vi även rimliga åtgärder för att bekräfta din identitet, som till exempel att kräva användning av lösenord och användar-ID, innan du får tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även komma att använda extra säkerhetsåtgärder, som övervakningssystem, för att skydda våra fysiska anläggningar.


  AFFÄRSVERKSAMHET

  Bedriva normal affärsverksamhet, verifiera din identitet, ta kreditbeslut om du ansöker om kredit, utföra affärsrelaterad forskning och analyser, bolagsrapportering och företagsledning, personalutbildning och i syfte att säkra kvaliteten (vilket kan inkludera övervakning eller inspelning av samtal till vår kundsupport) samt utåtriktad verksamhet (outreach).


  FORSKNING OCH INNOVATION

  Ta fram nya produkter, funktioner och tjänster med hjälp av forsknings- och utvecklingsverktyg samt genom att införliva dataanalysaktiviteter.  ANNONSERING

  Tillhandahålla personliga marknadsföringserbjudanden (i enlighet med dina sekretessinställningar) om HP Services och andra utvalda partnerwebbplatser (du kan till exempel komma att se en annons för en produkt på en partnerwebbplats som du nyligen har tittat på när du besökte en HP-webbplats). Vi kan även komma att dela med oss av en del av din information till utvalda partners, leverantörer av marknadsföringstjänster samt digitala marknadsföringsnätverk för att presentera annonser som kan intressera dig. Läs om Använda cookies om du vill veta mer.


  EFTERLEVNAD AV LAGAR

  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, domstolsbeslut, begäran från regeringar och myndigheter som arbetar med upprätthållande av lag och ordning för att bedriva vår verksamhet med tjänster och produkter på ett korrekt sätt samt för att skydda oss själva, våra användare och våra kunder och för att lösa eventuella tvister med kunder.


  Läs vår Matris om datainsamling och dataanvändning för en snabb referensguide om hur vi använder de uppgifter som vi samlar in och vår laggrundade rätt att hantera dessa uppgifter.

 •  

  Vilka uppgifter vi samlar in

   

  Personuppgifter är all information som identifierar dig som person eller som skulle kunna användas för att identifiera dig, antingen direkt eller indirekt. Vi kan samla in dina personuppgifter när du använder HP Services eller under interaktioner med representanter från HP.


  De kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig är beroende av vilken typ av interaktion du är involverad i eller av vilka HP-tjänster som du använder men kan innehålla följande:


  INFORMATION SOM SAMLAS IN OM DIG

  • Kontaktuppgifter – Vi kan samla in kontaktinformation som är personlig och/eller gäller företag inklusive ditt förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och andra liknande data och identifierare.
  • Betalningsuppgifter – Vi samlar in de uppgifter som krävs för att kunna behandla betalningar och hindra bedrägerier, inklusive kredit-/betalkortsnummer, säkerhetskoder och andra uppgifter relaterade till debitering och fakturering.
  • Uppgifter om användarkonto – Vi samlar in information om hur du handlat eller registrerat dig för HP Services, historik om dina transaktioner samt din fakturering och support, de HP Services som du använder och allt annat som är kopplat till det konto som du har skapat.
  • Lokaliseringsuppgifter – Vi samlar in geolokaliseringsdata om dig när du aktiverar platsbaserade tjänster eller när du väljer att tillhandahålla platsrelaterad information under en produktregistrering eller vid interaktion med vår webbplats.
  • Uppgifter om säkerhetsreferenser – Vi samlar in information om användar-ID:n, lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som krävs för autentisering och åtkomst till användarkonton på HP-konto.
  • Demografiska uppgifter – Vi samlar in, eller inhämtar från tredje part, vissa demografiska uppgifter inklusive, till exempel, land, kön, ålder, språkval, och uppgifter av allmänt intresse.
  • Inställningar – Vi samlar in information om dina inställningar och intressen gällande HPs tjänster (både när du talar om vilka de är eller när vi kan härleda dessa från den information som vi har om dig) samt hur du föredrar att få information från oss.
  • Uppgifter om sociala medier – Vi kan tillhandahålla funktioner för sociala medier som gör att du kan dela information på de sociala nätverk som du använder samt för att du ska kunna interagera med oss på diverse sociala mediewebbplatser. Din användning av dessa funktioner kan leda till att vi samlar in eller delar information om dig, beroende på vilken funktion som används. Vi rekommenderar att du läser riktlinjerna gällande sekretess och kontrollerar inställningarna på de sociala mediewebbplats du använder för att se till att du förstår vilken information som kan komma att samlas in, användas och delas av dessa webbplatser.
  • Kropps- och biometriska data – När du använder våra produkter kan du ge oss information om din kropp såsom höjd, vikt eller gång för att skapa personliga objekt med vår 3D Print-teknik. Med din tillstånd kan vissa av våra produkter samla in biometrisk information (såsom ett fingeravtryck) för att utföra funktioner på enheten.
  • Annan personligt identifierbar information – Exempel på andra typer av personligt identifierbar information som vi samlar in från dig inbegriper serienummer för produkter, information som du tillhandahåller när du interagerar personligen, online eller via telefon eller post med våra servicecentrum, supportavdelningen eller andra kundsupportkanaler, dina svar på kundundersökningar eller tävlingar eller annan övrig information som du har lämnat ut till oss för att underlätta leveransen av HP Services och för att besvara dina frågor. Om du ansöker om en direktkredit kan vi be dig lämna ut ytterligare uppgifter – som till exempel lön, personnummer, information om bankkonton/finansiella konton samt annan information (till exempel från kreditupplysningsföretag) – i autentiseringssyfte och för att kontrollera kreditvärdigheten.
  • Specifik datainsamling gällande HP-Service – Utvalda HP-tjänster såsom HP Gaming och Immersive Applications kan samla in ytterligare typer av data för att aktivera funktionalitet och specialiserade funktioner. Klicka här för att lära dig mer om en specifik HP-tjänst.

  INFORMATION SOM AUTOMATISKT SAMLAS IN OM DIN ANVÄNDNING AV HP SERVICES

  • Uppgifter om produktanvändning – Vi samlar in uppgifter om produktanvändning, till exempel utskrivna sidor, utskriftsläge, vilket media som används, bläck- eller tonermärke, utskriven filtyp (.pdf, .jpg osv.), vilket program som använts för utskrift (Word, Excel, Adobe Photoshop osv.), filstorlek, tidsstämpel samt användning och status för andra skrivartillbehör. Vi skannar eller samlar inte in innehållet från några filer eller någon information som skulle kunna visas av ett program.
  • Enhetsdata – Vi samlar in information om din dator, skrivare och/eller enheter, som till exempel operativsystem, inbyggd programvara, minnesmängd, region, språk, tidszon, modellnummer, första startdatum, enhetens ålder, enhetens tillverkningsdatum, webbläsarversion, enhetstillverkare, anslutningsport, garantistatus, unika enhetsidentifierare, annonseringsidentifierare och övrig teknisk information som varierar beroende på produkt.
  • Programdata – Vi samlar in information som är relaterad till program från HP, som till exempel plats, språk, programvaruversioner, val för datadelning och uppdateringsdetaljer. I fall där vi inkluderar teknik från tredje part kan uppgifter delas mellan den tredje parten och HP och lämpliga meddelanden om detta tillhandahålls i programmet.
  • Prestandauppgifter – Vi samlar in information om prestanda för enskilda enhetskomponenter, inbyggd programvara och programvara. Exempel på de uppgifter vi samlar in inkluderar information om minnes- och processorprestanda, miljöförhållanden och systemfel, utskriftshändelser, funktioner och varningar som ”Låg bläcknivå”, användning av fotokort, fax, skanning, inbäddad webbserver samt ytterligare teknisk information som varierar beroende på enhet.
  • Information om surfning på webbplatsen – Vi samlar in information om dina besök och aktiviteter på våra HP-webbplatser, i program eller på webbplatser som drivs av andra företag å våra vägnar, inklusive innehåll (och eventuella annonser) som du tittar på och interagerar med, adressen för den webbplats som du kom ifrån och andra klickströmsbeteenden (som sidor som du tittar på, länkar som du klickar på eller vilka artiklar som du lägger i din varukorg). En del av denna information samlas in med hjälp av cookies, webbsignaler, inbäddade webblänkar och liknande tekniker. Läs om Använda cookies om du vill veta mer.
  • Anonyma eller aggregerade uppgifter – Vi samlar in anonyma svar via enkäter eller anonyma och aggregerade uppgifter om hur HPs tjänster används. När vi bedriver vår verksamhet tillämpar vi i vissa fall en process för avidentifiering eller ”pseudonymisering” av dina uppgifter för att göra det högst osannolikt att någon skulle kunna identifiera dig genom att använda dessa uppgifter med den teknik som finns tillgänglig i nuläget.

  OBS: Vissa versioner av webbläsare har funktioner för ”Do Not Track” (Spåra ej). För närvarande finns det inga industristandarder för att hantera begäran för ”Do Not Track”. Därför är det möjligt att våra webbplatser inte svarar på denna typ av ”Do Not Track”-begäran eller rubriker från dessa webbläsare.

  INFORMATION FRÅN TREDJEPARTSKÄLLOR

  Vi samlar in uppgifter från följande tredje parter:

  • Datamäklare, sociala medienätverk och marknadsföringsnätverk – kommersiellt tillgängliga uppgifter som namn, adress, e-postadress, preferenser, intressen och vissa demografiska uppgifter. Till exempel kan personuppgifter samlas in när du använder våra appar via inloggning på sociala medier (det vill säga när du loggar in på våra applikationer genom att använda dina inloggningsuppgifter för Facebook eller andra sociala medier). De grundläggande uppgifter som vi erhåller beror på vilka sekretessinställningar du gjort på det sociala nätverkskontot.
  • HP-partner – Om du köper HP Services från en HP-partner kan vi även få viss information om ditt köp från den partnern. Vi kan också få data om cookies och insikter.
  • Organisationer som arbetar för att förhindra bedrägerier eller med kreditupplysning – Uppgifter som samlas in för att undvika bedrägerier samt i samband med kreditupplysningar.
  • HPs företagskunder – För att kunna tillhandahålla vissa av HP Services på storföretagsnivå, kan de kontaktuppgifter som är relaterade till ditt arbete komma att lämnas ut till HP av en utsedd enhet på din avdelning eller på företaget (som en kollega på er IT-avdelning).
  • Analysdataleverantörer – Vi tar även emot icke-personliga uppgifter, som aggregerade eller avidentifierade demografiska uppgifter/profiluppgifter, från tredjepartskällor. Dessa kan till exempel vara utvalda partners eller företag som är specialiserade på att tillhandahålla uppgifter samt analyser och programvaror som en tjänst för företag.

  För att garantera att de uppgifter vi har är korrekta och erbjuda en överlägsen kundupplevelse genom att leverera bättre och mer personliga tjänster, innehåll, marknadsföring och annonser till dig, länkar vi i vissa fall samman eller kombinerar information som vi har samlat in från de olika källor som vi nämner ovan med information som vi samlar in direkt från dig. Till exempel jämför vi geografisk information som förvärvats från kommersiella källor med IP-adresser som samlats in av våra för att på så sätt dra slutsatser om ditt allmänna geografiska område. Informationen kan även vara länkad till en unik identifierare, som en cookie eller ett kontonummer.

  Vid behov samlar vi in information för att utföra kundkontroller på affärskontakter som en del av vårt efterlevnadsprogram för antikorruption samt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

  OM DU VÄLJER ATT INTE TILLHANDAHÅLLA DATA

  Du är inte tvungen att dela med dig av de personuppgifter som vi begär att du ska lämna ut, men om du väljer att inte dela informationen så kommer vi i vissa fall inte att kunna tillhandahålla HP Services eller vissa specialfunktioner till dig. Vi kanske inte heller kan svara på de frågor du har på ett effektivt sätt.

 •  

  Barns sekretess

   

  HP-tjänster är gjorda för allmänheten. HP samlar inte medvetet in data från barn enligt definitionen i lokal lag utan föregående samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare eller på annat sätt tillåtet enligt tillämplig lag.

 •  

  Hur vi bevarar och håller dina data säkra

   

  För att undvika förlust, obehörig åtkomst eller avslöjande och för att se till att din information används på ett lämpligt sätt, använder vi skäliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer för att skydda den information som vi samlar in och behandlar. HP sparar uppgifter i enlighet med vad som anges i eller tillåts av lagen och medan dessa uppgifter fortfarande kan användas i legitima affärsändamål.


  När vi samlar in, överför och lagrar känsliga uppgifter – som till exempel finansiella uppgifter – använder vi en rad ytterligare säkerhetstekniker och procedurer för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller röjande. När vi för över väldigt känsliga och konfidentiella uppgifter (som kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddar vi dem genom att använda kryptering. Detta kan till exempel vara de nyare versionerna av TLS-protokollen (Transport Layer Security).


  Vi abonnerar även på en antibedrägeritjänst som en del av våra rutiner för behandling av realtidsbetalningar. Denna tjänst ger oss en extra säkerhetsnivå som förhindrar kreditkortsbedrägeri och skyddar dina finansiella uppgifter i enlighet med branschstandarder.


  Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att förse dig med HP-tjänster, för legitima och viktiga affärsändamål, såsom att fatta datadrivna affärsbeslut, efterleva våra juridiska skyldigheter och lösa tvister. Lagringsperioderna för HP Business Records varierar beroende på typen av post och styrs av HP: s policy för bevarande av poster.


  Affärshandlingar inklusive handlingar som rör kund- och leverantörstransaktioner sparas medan de är aktiva enligt lokal lag.


  När arkiveringstiden har löpt ut raderas elektroniska handlingar permanent så att de inte kan återställas. Fysiska handlingar förstörs på ett sådant sätt att de inte kan reproduceras (t.ex. i dokumentförstörare).


  Om du begär det kommer vi att radera eller anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte lagligen tillåts eller är skyldiga att behålla vissa personuppgifter.

 •  

  Så här delar vi data

   

  Vi delar endast dina personuppgifter enligt följande och, när det är tillämpligt, endast med lämpliga avtalsenliga skyldigheter på plats:


  Delning med hp-företag


  Vi kan komma att föra över dina personuppgifter till andra HP-enheter i USA och andra länder i världen, i de syften som anges i denna integritetspolicy. För att garantera att dina personuppgifter skyddas och som en del av vårt deltagande i programmen APEC Cross Border Privacy Rules (APEC:s gränsöverskridande regler gällande sekretess), Bindande bolagsregler och Privacy Shield är alla HP-enheter förbundna, enligt avtal, att följa alla krav gällande integritet. Dessutom informeras alla anställda på HP om våra riktlinjer gällande integritet varje år som en del av vår obligatoriska sekretessutbildning på HP.


  I de fall där de internationella sekretessprogram som nämns ovan inte är tillämpliga, när du godkänner HPs integritetspolicy när du registrerar dig för en produkt eller en tjänst, när du skapar ett konto, eller när du på annat vis ger oss dina personuppgifter, samtycker du till att överföra dina personuppgifter via det globala HP-enhetsnätverket.


  DELA MED TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH PARTNER


  Vi anlitar tjänsteleverantörer eller partner för att hantera eller stödja vissa aspekter av våra affärsverksamheter för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer eller partner kan ha sin verksamhetsbas i USA eller på andra globala platser och kan tillhandahålla tjänster som kreditkortsbehandlingar och tjänster för att hantera bedrägerier, kundsupport, försäljningsverksamhet för vår räkning, fullföljande av beställningar, produktleveranser, anpassning av innehåll, annonserings- och marknadsföringsaktiviteter (inklusive digital och anpassad annonsering), IT-tjänster, tjänsteleverantörer för e-post, datahosting, skuldindrivning och hantering eller support för HP-webbplatser. Våra tjänsteleverantörer och partner är enligt avtal skyldiga att skydda alla personuppgifter som de får från oss och de förbjuds att använda de personliga uppgifterna i något syfte än för att utföra tjänsterna i enlighet med anvisningarna från HP.


  DELNING AV ANNAN INFORMATION MED ANNONSERINGSFÖRETAG


  Vi kan även överföra information om dig till annonseringspartner (inklusive annonsnätverk, annonsservningsföretag och andra tjänsteleverantörer de kan använda) så att de kan känna igen dina enheter och leverera intressebaserat innehåll och annonser till dig. Denna information kan inbegripa namn, postadress, e-post, enhets-ID eller andra identifierare i krypterad form. Leverantörerna kan behandla informationen i hashkodad eller avidentifierad form. Dessa leverantörer kan samla in ytterligare information från dig, som din IP-adress och information om din webbläsare eller operativsystem och kan kombinera information om dig med information från andra företag i datadelningskooperativ där vi deltar. Läs om Använda cookies för mer information.


  DELNING MED ANDRA TREDJEPARTER


  Vi kan också dela dina personuppgifter med: (i) Företag som arbetar med kreditupplysning eller bedrägeriförebyggande; (ii) Skuldindrivningsföretag (vid utestående skulder till vårt företag); Eller (iii) försäkringsbolag, om du har tecknat en försäkring via oss (t.ex. Care Packs). Om du väljer att tillhandahålla personuppgifter till andra företag kommer dessa personuppgifter att hanteras i enlighet med integritetspolicyn för dessa företag. Denna policy kan skilja sig från de riktlinjer och den praxis som HP använder.


  BOLAGSTRANSAKTIONER


  Det kan uppstå situationer där HP, av strategiska skäl eller några andra verksamhetsrelaterade orsaker, beslutar sig för att sälja, köpa, slå samman eller på något sätt omorganisera sin affärsverksamhet. Vid sådana transaktioner kan vi komma att röja eller föra över personuppgifter till tilltänkta eller faktiska köpare eller ta emot personuppgifter från säljare. Vår praxis är att vidta åtgärder för ett lämpligt skydd av dina personuppgifter under dessa typer av transaktioner.


  EFTERLEVNAD AV LAGAR


  Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när vi anser, i god tro, att vi är skyldiga att göra detta: (i) Besvara en vederbörlig begäran om utlämnande av information från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, domstolar och andra offentliga myndigheter; detta gäller även i fall där man måste uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav från brottsbekämpande myndigheter. (ii) Efterleva alla lagar, föreskrifter, kallelser eller domstolsbeslut; (iii) Undersöka och försöka förhindra säkerhetshot, bedrägerier eller andra kriminella och försåtliga aktiviteter; (iv) Upprätthålla/skydda HPs rättigheter och egendomar, eller de som tillhör dess dotterbolag; (v) Skydda rättigheterna och den personliga säkerheten för HP, våra anställda och tredjepart som finns på eller använder HPs egendomar; i enlighet med kraven i tillämpliga lagar.


  Vi säljer inte och kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part. Vi tillåter tredje part att samla in de personuppgifter som beskrivs ovan genom våra tjänster och dela personuppgifter med tredje part för affärsändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla reklam på våra tjänster och på annat håll baserat på användarnas onlineaktiviteter över tid och mellan olika webbplatser, tjänster och enheter (s.k. "intressebaserad annonsering"). Dessa tredje parters informationspraxis omfattas inte av denna integritetspolicy.


  Läs vår Matris om datainsamling och dataanvändning för en snabb överblick över hur och med vem vi delar dina uppgifter.

 •  

  HP Communications

   

  Du kan göra eller ändra dina val om antingen prenumerationer eller allmänna kommunikationer från HP vid platsen för datainsamling eller genom att använda andra metoder. Dessa beskrivs i följande avsnitt. Dessa alternativ gäller inte för kommunikationer som huvudsakligen är avsedda för att administrera avslutandet av beställningar, avtal, support, varningar gällande produktsäkerhet, uppdatering av drivrutiner eller andra administrativa aviseringar eller transaktionsmeddelande där det huvudsakliga syftet med kommunikationen inte är av marknadsföringsnatur.


  MARKNADSFÖRINGS- OCH PRENUMERATIONSKOMMUNIKATION


  HPs marknadskommunikationer ger information om produkter, tjänster och/eller stöd och du kan välja hur dessa kommunikationer levereras – t.ex. via brev, e-post, telefon, fax eller mobila enheter. Marknadskommunikationer kan innehålla information om nya produkter eller tjänster, specialerbjudanden, innehåll som anpassats för dig, riktad reklam eller inbjudningar för att delta i marknadsundersökningar eller efterlevnadsgranskningar. Kommunikationer som man kan prenumerera på inbegriper nyhetsbrev via e-post, programvaruuppdateringar och så vidare. Du kan begära att få dessa eller godkänna att ta emot sådana.


  Du kan avanmäla dig från dessa allmänna kommunikationer genom att använda en av följande metoder:


  • Klicka på länken för att avanmäla dig eller avsluta prenumerationen som finns i e-postmeddelandet, eller följ anvisningarna som finns i alla e-postmeddelanden för kommunikationer som man kan prenumerera på.
  • För att avsluta prenumeration som tas emot på mobila telefoner kan du svara på meddelandet med orden ”STOP” eller ”END”.

  Du kan inaktivera automatiska datainsamlingsverktyg som webbsignaler i e-postmeddelanden genom att inte hämta bilder som finns i de meddelanden som du tar er mot från HP (denna funktion varierar beroende på vilken programvara för e-post som används på din dator). Det kan dock hända att detta inte alltid inaktiverar datainsamling i ett e-postmeddelande på grund av specifika funktioner i programvaran för e-post. Läs informationen till ditt e-postprogram eller vänd dig till tjänsteleverantören om du vill få mer information om detta.

  COOKIES OCH ANNONSVAL


  HP ger dig val om inställning av kakor och andra automatiska datainsamlingsverktyg genom vårt center för cookieinställningar. Du kan lära dig mer om hur vi använder dessa verktyg i vårt uttalande om cookies och annonsval Du kan justera dina inställningar genom att besöka vårt center för cookieinställningar.

  Cookieinställningar

 •  

  Utöva dina rättigheter och kontakta oss

   

  Du har rätt att be oss om en kopia av alla personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har om dig och att begära en förklaring om behandlingen. Du har dessutom rätt att dra tillbaka alla eventuella godkännanden som du tidigare gett, eller att begära att dina personuppgifter ska korrigeras, begränsas, anonymiseras eller raderas. Du har också rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss med ditt medgivande eller i samband med ett avtal i ett strukturerat, maskinläsbart format och att be oss att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


  Du har även rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter, framför allt när vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring eller för att skapa en marknadsföringsprofil. Se HPs kommunikationsavdelning för vägledning om hur du utövar dina rättigheter när det gäller marknadsföring och prenumerationskommunikation.


  Förutom de sekretesskontroller som finns tillgängliga via denna Sekretesspolicy kan du kontrollera din enhets datainsamling. I vissa fall samlas och bearbetas användningsdata för produkter (inte innehåll i filer) för att tillhandahålla dig med den väsentliga funktionen hos en HP-tjänst såsom fjärrutskrift, Instant Ink eller annan webb-aktiverad tjänst. Du kan själv styra enhetens datainsamling genom enhetsinställningarna och -preferenser. HP kan inte justera dina datainsamlingens inställningar utan ditt aktiva deltagande. Vissa användningsdata för produkter är nödvändiga för att tillhandahålla HP-tjänster och att inaktivera datainsamling kan påverka tillgängligheten eller funktionen för dessa tjänster. Data som samlas in för att uppfylla sådan väsentlig funktionalitet kommer inte att behandlas för direkt marknadsföring. Kontakta HPs kundtjänst om du behöver hjälp med att justera dina inställningar för datainsamling.


  I vissa fall kan dessa rättigheter begränsas, till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller om du ber oss att radera information som vi måste lagra enligt lag eller har legitimt intresse att spara.


  Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter och valmöjligheter, även om vissa funktioner och funktioner som är tillgängliga på HP-tjänster kan ändras eller inte längre vara tillgängliga för dig. Eventuella skillnader i tjänsterna är relaterade till det angivna värdet.


  Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår insamling och användning av dina uppgifter, eller vill kommentera möjliga brott mot lokala integritetslagar, kan du kontakta HPs Chief Privacy and Data Protection Officer eller skriva till oss genom att välja ut en lämplig adress nedan:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 Mexiko D.F.


  RESTEN AV VÄRLDEN
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  All kommunikation kommer att behandlas konfidentiellt. När du har mottagit din kommunikation kommer vår representant att kontakta dig inom rimlig tid för att besvara dina frågor eller funderingar. I vissa fall kan vi begära ytterligare information för att verifiera din identitet. För mer information om verifieringsprocessen, Klicka här Vi strävar efter att se till att din oro löses i rätt tid och på lämpligt sätt.


  Om vi inte kan lösa dina problem har du rätt att kontakta en tillsynsmyndighet för dataskydd i det land där du bor eller arbetar, eller där du anser att dataskyddsreglerna har brutits eller begära prövning i domstol. Om du har frågor, problem eller klagomål som gäller vårt deltagande i EU-US Privacy Shield, APEC CBPRs eller tillämpning av HPs BCR-regler kan du läsa om våra internationella dataöverföringar.

 •  

  Ändringar i vår integritetspolicy

   

  Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att lägga ut den reviderade policyn här, med ett uppdaterat revideringsdatum. Om vi gör några större ändringar i vår integritetspolicy som medför viktiga förändringar i vår praxis gällande integritets- och sekretessarbetet så kan vi även komma att underrätta dig via andra kanaler. Vi kan till exempel skicka ut e-postmeddelanden eller lägga ut ett meddelande på vår webbplats och/eller på sociala medier, innan ändringarna börjar gälla.


  Publiceringsdatum: Juli 2020.


  Ladda ned HPs integritetspolicy


  Arkiv med tidigare sekretesspolicyer

Relaterade länkar gällande integritet och sekretess: