0

PRAVIDLÁ PRIJATEĽNÉHO POUŽÍVANIA

Tieto Pravidlá prijateľného používania sú súčasťou Podmienok používania („Podmienky použitia Webovej lokality“) a určujú, ako môžete používať webové lokality („Webová lokalita“) pod správou spoločnosti HP Inc. a jej dcérskych a pridružených spoločností (súborne nazývané „HP“). Všetky slová, ktoré v týchto PPP začínajú veľkým písmenom sú definované v Podmienkach použitia Webovej lokality s výnimkou tých, ktorým spoločnosť HP uvádza definíciu priamo tu. Tieto PPP popisujú, ako sa nesmú používať Webové lokality, Materiály (definované v Podmienkach použitia Webovej lokality) na týchto Webových lokalitách a akékoľvek služby či produkty, ktoré akákoľvek Webová lokalita ponúka („Služby“).

S výnimkou prípadov, kedy na to máte písomné povolenie od spoločnosti HP nie ste oprávnení používať Webovú lokalitu žiadnym z nasledujúcich spôsobov (nasledujúce príklady sú len ukážkou a ich zoznam nie je vyčerpávajúcim zoznamom všetkého, čo nie ste povolení vykonávať):


 • Porušovať akékoľvek miestne, štátne, národné, zahraničné či medzinárodné nariadenia, smernice, pravidlá, príkazy, dohovory či iné zákony („Zákony“);
 • Urážlivé, klamlivé, pornografické, obscénne, nactiutŕhačské, ohováračské, pohoršujúce, či inak nevhodné používanie;
 • Porušovanie alebo iné obmedzovanie práva iných vrátane (ale nie výhradne) narušovania alebo prisvojovania si akéhokoľvek duševného vlastníctva alebo vlastníckeho práva iných;
 • Podpora alebo navádzanie na protizákonnú činnosť;
 • Sledovanie, obťažovanie alebo ubližovanie iným;
 • Vydávanie sa za inú osobu alebo entitu alebo vytváranie iného klamlivého obrazu o Vašom vzťahu k nejakej osobe alebo entite;
 • Upravovanie, zmena, manipulácia, opravovanie alebo iné vytváranie odvodeného diela z akéhokoľvek softvéru, ktorý je zahrnutý v Službách (s výnimkou softvéru, ktorý je zahrnutý v Službách a poskytnutý Zákazníkovi na základe samostatnej licencie, ktorá explicitne povoľuje tvorbu odvodených diel);
 • Reverzné inžinierstvo, rozobratie alebo dekompilovanie Služieb alebo softvéru, ktorý je v nich zahrnutý, s výnimkou prípadov, ktoré povoľujú miestne zákony;
 • Narúšanie alebo prerušovanie ktorejkoľvek Webovej lokality, Služby, serveru alebo siete pripojenej k Službám;
 • Používanie na prístup k akejkoľvek Webovej lokalite alebo Službám alebo iným účtom, počítačovým systémom či sieťam, ktoré sú pripojené k Službám (to všetko je „Systém“) akékoľvek veľkokapacitné automatizované nástroje (vrátane robotov, preliezacích programov, skriptov alebo podobných metód na zbieranie dát alebo ich získavanie)
 • Pokusy o získanie neoprávneného prístupu k akejkoľvek časti Služieb alebo akémukoľvek Systému hackovaním, dobývaním hesiel alebo akýmikoľvek inými spôsobmi;
 • Narušovanie bezpečnosti alebo integrity Systému.

1

MONITOROVANIE A PRESADZOVANIE

Spoločnosť HP nie je povinná vykonávať vyšetrovanie, ale môže:


 • Vyšetrovať porušenia týchto PPP alebo zneužívanie akejkoľvek Webovej lokality alebo Služby;
 • Vyšetrovať a pomáhať predísť bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným nezákonným, zákerným alebo nevhodným aktivitám;
 • Odstrániť, zneprístupniť alebo upravovať akýkoľvek obsah alebo zdroj, o ktorom má spoločnosť HP podozrenie, že porušuje tieto PPP alebo akúkoľvek Inú dohodu, ktorú s vami spoločnosť HP uzavrela; alebo
 • Pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie Služieb pre Vás na také účely, ktoré porušujú tieto PPP alebo akúkoľvek Inú dohodu, ktorú s Vami spoločnosť HP uzavrela.

O tom, či bude akýkoľvek Používateľský príspevok z Vášho používania Webovej lokality alebo služby zakázaný rozhoduje spoločnosť HP. Nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky Používateľské príspevky, ktoré sú spoločnosti HP poskytnuté alebo činnosti, ktoré sú vykonávané z Vášho účtu, či už ich poskytujete alebo vykonávate priamo Vy alebo niekto z Vášho podnikania (napr. Vaši zamestnanci, dodávatelia, zákazníci alebo koncoví používatelia).

Spoločnosť HP môže akúkoľvek činnosť, pri ktorej má podozrenie, že došlo k porušeniu zákonov alebo nariadení nahlásiť príslušníkom polície, regulačným orgánom alebo iným príslušným tretím stranám. Toto nahlásenie od spoločnosti HP môže obsahovať uvedenie príslušných informácií, ktoré ste poskytli. Spoločnosť HP tiež môže v záujme pomoci s vyšetrovaním a stíhaním protizákonnej činnosti spolupracovať s príslušnými agentúrami výkonnej moci, regulačnými orgánmi alebo inými vhodnými tretími stranami poskytnutím sieťových a systémových informácií, ktoré sa týkajú obvinení z porušovania týchto PPP.

OZNÁMENIE PORUŠOVANIA

Zákazník môže porušovanie týchto PPP nahlásiť: cloudsupport@hp.com.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak má Zákazník akékoľvek otázky alebo pripomienky ohľadne týchto PPP, môže nás kontaktovať na adrese cloudsupport@hp.com.

Naspäť na začiatok
21

Related links: