HP Sprout Pro

$$list_links_tagline$$

Intel log
Intel log
Vyskúšajte intuitívne digitálne technológie

Sprout Pro pomáha pretvárať mnohé odvetvia

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core a Core Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.
Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia budú závisieť od záťažového profilu konkrétnej aplikácie a hardvérovej a softvérovej konfigurácie. Číselné označenie od spoločnosti Intel nemusí zodpovedať výkonu.


1. Softvér WorkTools je v súčasnosti dostupný len v zariadeniach Sprout Pro G2 a novších. Vyžaduje sa prístup na internet. Niektoré aplikácie, na ktoré odkazuje softvér WorkTools, môže byť potrebné zakúpiť.


2. Sprout Pro ako kiosk je voliteľný a vyžaduje si vlastnú aplikáciu, ktorá presne zodpovedá požiadavkám každého maloobchodného klienta.


3. Light Guide Systems je voliteľná aplikácia pre Sprout Pro a je dostupná samostatne od partnera OEM a našich konkrétnych partnerov na výrobné pracovné procesy. Umožňuje im upraviť výrobu pomocou systému svetelného navádzania tak, aby zodpovedala ich konkrétnemu výrobnému procesu.


© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.


Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a logo systému Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Intel, logo Intel, Intel Core, a Core Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. NVIDIA a GeForce sú ochranné známky spoločnosti NVIDIA Corporation v USA a ďalších krajinách.