0

Hlásenie porušovania autorských práv na Webových lokalitách spoločnosti HP

Spoločnosť HP rešpektuje práva duševného vlastníctva a žiada to aj od ostatných. V súlade s tým spoločnosť HP odstraňuje Používateľské príspevky, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva ostatných a prerušuje prístup na Túto Webovú lokalitu (alebo jej časť) používateľom, ktorí pri používaní Tejto Webovej lokality porušujú práva duševného vlastníctva iných a/alebo podľa príslušných okolností ruší účet používateľom, ktorí pri používaní Tejto Webovej lokality porušujú práva duševného vlastníctva iných.

Spoločnosť HP zaviedla v súlade so sekeciou 512 Titulu 17 zbierky U.S.C. procesy na prijímanie písomných upozornení na podozrenie z porušovania autorských práv a na spracovanie takýchto podozrení v súlade s daným zákonom. Ak si myslíte, že používateľ Tejto Webovej lokality porušuje vaše autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, zašlite nám písomné oznámenie na adresu tohto zástupcu spoločnosti HP vo veciach oznamovania porušenia autorských práv:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Ak chcete, aby sme vo veci konali okamžite, musí Vaše písomné oznámenie:


 • Obsahovať váš fyzický alebo elektronický podpis
 • Identifikovať dielo chránené autorskými právami alebo iné duševné vlastníctvo, ktorého práva boli porušené
 • Identifikovať materiál, u ktorého máte podozrenie, že porušuje autorské práva dostatočne presne na to, aby spoločnosť HP dokázala tento materiál nájsť
 • Obsahovať dostatočné kontaktné údaje, aby vás mohla spoločnosť HP ďalej zastihnúť (vrátane adresy bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy)
 • Obsahovať vyhlásenie, že máte v dobrej viere podozrenie, že použitie materiálu chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva nie je schválené vlastníkom, zástupcom vlastníka alebo zákonom
 • Obsahovať vyhlásenie, že informácie, ktoré sú v písomnom upozornení uvedené sú presné a pravdivé a
 • Obsahovať čestné vyhlásenie, že ste oprávnení konať v záujme vlastníka autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva.

V prípade, že sa upozornenie nebude týkať porušovania autorských práv alebo iného duševného vlastníctva, Zástupca ho nebude môcť riešiť.

Podávanie napadnutia oznámenia DMCA

Ak na základe platného oznámenia/žiadosti o stiahnutie materiálu v súlade so zákonom DMCA odstránime Vami poskytnutý materiál chránený autorskými právami alebo k nemu zrušíme prístup, upovedomíme Vás o tom. Ak od Nás takéto upovedomenie dostanete, môžete Nám zaslať písomné napadnutie oznámenia adresované Nášmu určenému zástupcovi. Malo by obsahovať nasledujúce informácie:


 • Váš fyzický alebo elektronický podpis
 • Identifikácia materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zablokovaný prístup a miesto, kde sa materiál pred odstránením alebo zablokovaním zobrazoval
 • Vaše čestné prehlásenie, že si v dobrej viere myslíte, že materiál bol odstránený alebo zablokovaný omylom alebo ako dôsledok zlej identifikácie materiálu, ktorý mal byť odstránený alebo zablokovaný a
 • Vaše meno, bydlisko a telefónne číslo spolu s vyhlásením, že súhlasíte s jurisdikciou súdu správnej oblasti, v ktorej sa nachádza Vaše bydlisko, alebo v prípade, že bývate mimo USA súhlasíte s jurisdikciou súdu tej správnej oblasti, v ktorej sa nachádzame My a že prijmete procesnú službu od človeka, ktorý upozornil na materiál údajne porušujúci autorské práva alebo jeho reprezentanta.

Odstránenie opakovaných narušiteľov

Vyhradzujeme si právo na základe Nášho uváženia odstrániť účet alebo prístup akéhokoľvek používateľa Tejto Webovej lokality a/alebo služby, na ktorého činnosť dostaneme opakované oznámenia DMCA alebo iné oznámenia o porušovaní autorských práv.

Naspäť na začiatok