Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov

 •  

  Naše princípy ochrany osobných údajov

   

  Uplatňujeme program založený na zodpovednosti a zaväzujeme sa dodržiavať princípy uvedené nižšie, ktorých základom sú medzinárodne uznávané rámce a zásady ochrany osobných a iných údajov:

 •  

  Cezhraničné prenosy údajov

   

  Keďže sme globálna spoločnosť, informácie, ktoré poskytnete, môžu byť prenesené subjektom HP vo svete alebo k nim tieto subjekty HP môžu mať prístup v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a v rámci medzinárodných programov o ochrane osobných údajov uvedených nižšie.


  ŠTÍT NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDZI EÚ A USA

  Spoločnosť HP dodržiava smernice Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-U.S. Privacy Shield) prijaté Ministerstvom obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov pochádzajúcich z členských štátov Európskej únie. Spoločnosť HP potvrdila, že dodržiava nasledujúce princípy Štítu na ochranu osobných údajov: Notice (oznamovanie), Choice (možnosť voľby), Accountability for Onward Transfer (zodpovednosť za ďalší prenos), Security (zabezpečenie), Data Integrity and Purpose Limitation (integrita údajov a obmedzenie účelu), Access (prístup) a Recourse, Enforcement and Liability (odvolanie, uplatnenie a zodpovednosť). V prípade konfliktu medzi zásadami v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a princípmi Štítu na ochranu osobných údajov platia princípy Štítu na ochranu osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Štít na ochranu osobných údajov a pozrieť si stránku našej certifikácie, navštívte stránku www.privacyshield.govwebová stránka inej spoločnosti ako HP.


  Spoločnosť HP sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ich zhromažďovania alebo použitia v súlade s princípmi Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Osoby z Európskej únie by sa s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa týchto zásad ochrany osobných údajov mali najprv obrátiť na HP PRIVACY OFFICE.


  Spoločnosť HP sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci princípov Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA organizácii BBB EU PRIVACY SHIELD. Ide o neziskového poskytovateľa alternatívnych riešení sporov so sídlom v USA, ktorého prevádzkuje organizácia Council of Better Business Bureaus. Ak nedostanete odpoveď na svoju sťažnosť včas alebo ak vaša sťažnosť nie je uspokojivo vybavená, navštívte stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/lokalita inej spoločnosti ako HP, kde môžete získať viac informácií a podať sťažnosť.


  Ak sa sťažnosť nevybaví prostredníctvom možností uvedených vyššie, za vymedzených okolností môžete mať možnosť iniciovať záväznú arbitráž pred arbitrážnym panelom Privacy Shield Panel.


  Spoločnosť HP podlieha vyšetrovacím a výkonným právomociam Federálnej obchodnej komisie USA alebo iného autorizovaného štatutárneho orgánu v USA.

  * Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sa zúčastňujú konkrétne tieto spoločnosti HP so sídlom v USA: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Ochrana osobných údajov – BBB onlinelokalita inej spoločnosti ako HP


  ZÁVÄZNÉ FIREMNÉ PRAVIDLÁ

  Záväzné firemné pravidlá (binding corporate rules – BCR) spoločnosti HP zaručujú, že osobné údaje prenášané z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sú pri spracovaní ktorýmkoľvek globálnym subjektom HP primerane chránené. Prenosy osobných údajov pochádzajúcich z EÚ spoločnosťou HP sa uskutočňujú v súlade s nasledujúcimi schválenými pravidlami BCR.

  • Pravidlá BCR pre prevádzkovateľa (BCR for Controller – BCR-C) spoločnosti HP boli schválené väčšinou regulačných orgánov na ochranu údajov v EHP a Švajčiarsku s účinnosťou od roku 2011. Pravidlá BCR-C spoločnosti HP sa vzťahujú na prenosy osobných údajov existujúcich a potenciálnych spotrebiteľských zákazníkov spoločnosti HP, ako aj zamestnancov spoločnosti HP a uchádzačov o pracovné miesto. Ďalšie informácie o našich pravidlách BCR-C nájdete tu (v anglickom jazyku).
  • Pravidlá BCR pre spracovateľa (BCR for Processor – BCR-P) spoločnosti HP boli schválené väčšinou regulačných orgánov na ochranu údajov v EHP a Švajčiarsku s účinnosťou od roku 2018. Pravidlá BCR-P spoločnosti HP uľahčujú podnikovým zákazníkom spoločnosti HP prenos ich osobných údajov z EHP. Ďalšie informácie o našich pravidlách BCR-P nájdete tu (v anglickom jazyku).

  PRAVIDLÁ CEZHRANIČNEJ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV APEC

  Postupy spoločnosti HP na ochranu osobných údajov opísané v tomto vyhlásení sú v súlade so systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC (CBPR) vrátane transparentnosti, zodpovednosti a voľby týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Certifikácia CBPR sa netýka informácií, ktoré sa môžu zhromažďovať prostredníctvom softvéru na stiahnutie na platformách tretích strán.

  Ak máte nevyriešené pochybnosti o ochrane osobných údajov alebo používaní údajov, ktoré sa týkajú certifikácie APEC spoločnosti HP a na ktoré sme neposkytli postačujúcu odpoveď, kontaktujte organizáciu TRUSTArc (bez poplatku).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Ako používame údaje

   

  Osobné údaje zhromažďujeme a používame na spravovanie vášho vzťahu so spoločnosťou HP a na to, aby sme vám poskytovali viac možností pri používaní služieb HP prispôsobením a vylepšením tohto používania. Údaje používame napríklad takto:


  SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV

  Poskytneme vám plynulé služby zákazníkom uchovávaním presných kontaktných a registračných údajov, poskytovaním komplexnej podpory pre zákazníkov, ponúkaním produktov, služieb, predplatného a funkcií, ktoré by vás mohli zaujímať, a tým, že vám umožníme zúčastniť sa súťaží a prieskumov. Vaše údaje používame aj na poskytnutie možností prispôsobených na mieru, prispôsobenie služieb HP a komunikačného obsahu, ktorý dostávate, a na vytváranie odporúčaní na základe vášho používania služieb HP.


  PODPORA TRANSAKCIÍ

  Pomôžeme vám realizovať transakcie a objednávky našich produktov alebo služieb, budeme spravovať vaše konto, spracovávať platby, zariaďovať expedovanie a doručenie a zabezpečíme opravy a vrátenia.


  PODPORA A VYLEPŠENIA PRODUKTOV

  Vylepšíme výkon a prevádzku našich produktov, riešení, služieb a podpory vrátane záručnej podpory a včasných aktualizácií firmvéru a softvéru a upozornení slúžiacich na zaistenie neprerušenej prevádzky zariadenia alebo služby. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o vašom používaní služieb HP, ktoré sa zhromažďujú automaticky.


  ADMINISTRATÍVNE OZNÁMENIA

  Budeme s vami komunikovať o službách HP. Príkladmi administratívnych oznámení sú odpovede na vaše otázky alebo žiadosti, oznámenia týkajúce sa ukončenia opráv alebo záruky, upozornenia na stiahnutie produktov z bezpečnostných dôvodov, oznámenia požadované zákonmi alebo relevantné firemné aktuálne informácie týkajúce sa zlúčení, akvizícií alebo zbavenia sa majetku.


  ZABEZPEČENIE

  Zachovávanie integrity a zabezpečenia našich webových lokalít, produktov, funkcií a služieb a zamedzovanie a odhaľovanie ohrození zabezpečenia, podvodov alebo inej kriminálnej a škodlivej aktivity, v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k vašim údajom. Počas vašej interakcie s nami tiež uplatníme primerané postupy na overenie vašej totožnosti a pred poskytnutím prístupu k vašim osobným údajom môžeme napríklad vyžadovať heslo a identifikátor používateľa. Môžeme uplatňovať aj ďalšie bezpečnostné opatrenia, napríklad na ochranu našich fyzických priestorov použiť kamerový systém.


  PODNIKOVÉ OPERÁCIE

  Vykonávanie bežných podnikových operácií, overovanie vašej totožnosti, prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa úverov, ak o ne požiadate, realizovanie obchodného výskumu a analýz, podnikové vykazovanie a riadenie, školenia personálu a kontrola kvality (čo môže zahŕňať monitorovanie alebo záznam hovorov s naším oddelením podpory pre zákazníkov) a proaktívna podpora.


  VÝSKUM A INOVÁCIE

  Inovovanie nových produktov, funkcií a služieb pomocou výskumných a vývojových nástrojov a implementácia aktivít analýzy údajov.  REKLAMA

  Poskytovanie prispôsobených propagačných ponúk (v súlade s vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov) v službách HP a na iných vybraných partnerských webových lokalitách (na partnerskej lokalite sa vám napríklad môže zobraziť reklama na produkt, ktorý ste si nedávno prezerali na lokalite HP). Určité vaše údaje tiež môžeme sprístupniť poskytovateľom marketingových služieb a sieťam digitálneho marketingu na zobrazovanie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať. Ďalšie informácie získate v časti Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.


  DODRŽIAVANIE ZÁKONOV

  Dodržiavanie príslušných platných zákonov, predpisov, súdnych príkazov, žiadostí štátnych a súdnych orgánov na uplatňovanie práva v záujme správnej prevádzky našich služieb a produktov a ochrany nás a našich zákazníkov, ako aj na riešenie prípadných zákazníckych sporov.


  V časti Rozpis zhromažďovania a používania údajov nájdete stručné informácie o tom, ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme, ako aj o právnom základe spracovania týchto údajov.

 •  

  Aké údaje zhromažďujeme

   

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré vás osobne identifikujú alebo na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať prostredníctvom vášho používania služieb HP alebo počas interakcie s predstaviteľmi spoločnosti HP.


  Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, závisia od charakteru vašej interakcie s nami alebo služieb HP, ktoré používate, môžu však zahŕňať nasledujúce položky:


  INFORMÁCIE, KTORÉ POSKYTUJETE PRIAMO

  • Kontaktné údaje – môžeme zhromažďovať osobné alebo pracovné kontaktné údaje vrátane vášho mena, priezviska, poštovej adresy, telefónneho čísla, čísla faxu, e-mailovej adresy a ďalších podobných údajov.
  • Platobné údaje – zhromažďujeme informácie nevyhnutné na spracovanie platieb a predchádzanie podvodom vrátane čísel kreditných a debetných kariet, čísel bezpečnostných kódov a ďalších súvisiacich fakturačných údajov.
  • Údaje konta – zhromažďujeme napríklad informácie o tom, ako ste si zakúpili alebo zaregistrovali služby HP, vašu históriu transakcií, fakturácie a podpory, informácie o tom, ktoré služby HP používate, a čokoľvek iné, čo súvisí s kontom, ktoré si vytvoríte.
  • Údaje o polohe – zhromažďujeme údaje o geografickej polohe, keď si zapnete lokalizačné služby alebo keď počas registrácie produktu či pri interakcii s našou webovou lokalitou povolíte poskytovanie informácií súvisiacich s polohou.
  • Údaje o bezpečnostných povereniach – zhromažďujeme identifikátory používateľov, heslá, pomôcky pre heslá a podobné bezpečnostné informácie vyžadované na overenie a prístup ku kontám HP.
  • Demografické údaje – zhromažďujeme alebo od tretích strán získavame určité demografické údaje vrátane napríklad krajiny, pohlavia, veku, preferovaného jazyka a všeobecných údajov o záujmoch.
  • Preferencie – zhromažďujeme informácie o vašich preferenciách a záujmoch v spojitosti so službami HP (keď nás o nich informujete aj keď si ich odvodíme z toho, čo o vás vieme) a o tom, akým spôsobom chcete od nás prijímať oznámenia.
  • Údaje zo sociálnych sietí – môžeme poskytovať funkcie sociálnych sietí umožňujúce zdieľanie informácií v sociálnych sieťach a interakciu so spoločnosťou HP na rôznych lokalitách sociálnych sietí. V závislosti od jednotlivých funkcií môže ich používanie viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o vás. Odporúčame, aby ste si prezreli zásady ochrany osobných údajov a nastavenia lokalít sociálnych sietí, ktoré používate, aby ste zistili, ktoré informácie sa na týchto lokalitách zhromažďujú, používajú a zdieľajú.
  • Iné informácie umožňujúce jedinečnú identifikáciu – príkladmi iných jedinečných informácií, ktoré od vás zhromažďujeme, sú sériové čísla produktov, informácie, ktoré poskytujete pri osobnom kontakte, pri interakcii online alebo telefonickom či poštovom kontakte s našimi centrami služieb, oddeleniami služieb zákazníkom alebo používaní iných kanálov podpory pre zákazníkov, vaše odpovede v rámci zákazníckych prieskumov a súťaží alebo ďalšie informácie, ktoré ste nám poskytli na účely sprístupnenia služieb HP a na odpovedanie na vaše otázky. Ak žiadate o okamžitý úver, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov, ako je napríklad mzda, rodné číslo, informácie o bankovom/finančnom konte a ďalšie informácie (napríklad od úverových agentúr) potrebné na overenie vašej osoby a bonity.

  INFORMÁCIE O VAŠOM POUŽÍVANÍ SLUŽIEB HP, KTORÉ SA ZHROMAŽĎUJÚ AUTOMATICKY

  • Údaje o používaní produktov – zhromažďujeme údaje o používaní produktov, ako je počet vytlačených strán, režim tlače, použité médiá, značka atramentu alebo tonera, typ vytlačeného súboru (.pdf, .jpg atď.), aplikácia použitá na tlač (Word, Excel, Adobe Photoshop atď.), veľkosť súboru, časová pečiatka a využitie a stav iného spotrebného materiálu tlačiarní. Nezaznamenávame ani nezhromažďujeme obsah žiadneho súboru ani informácie, ktoré môže zobraziť ľubovoľná aplikácia.
  • Údaje o zariadení – zhromažďujeme informácie o vašom počítači, tlačiarni alebo inom zariadení, ako je napríklad operačný systém, firmvér, kapacita pamäte, oblasť, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, dátum prvého spustenia, vek zariadenia, dátum výroby zariadenia, verzia prehliadača, výrobca zariadenia, port pripojenia, stav záruky, jedinečné identifikátory zariadenia, reklamné identifikátory a ďalšie technické informácie, ktoré sa pri rôznych produktoch líšia.
  • Údaje o aplikáciách – zhromažďujeme informácie súvisiace s aplikáciami HP, ako je poloha, jazyk, verzie softvéru, voľby týkajúce sa zdieľania údajov a podrobnosti o aktualizáciách. V prípade, že integrujeme technológie tretích strán, sa údaje môžu zdieľať medzi treťou stranou a spoločnosťou HP, pričom sa poskytne príslušné oznámenie na úrovni aplikácie.
  • Údaje o výkone – zhromažďujeme informácie týkajúce sa výkonu jednotlivých hardvérových súčastí zariadenia, firmvéru, softvéru a aplikácií. Príkladmi údajov, ktoré zhromažďujeme, sú informácie súvisiace s výkonom pamäte a procesora, podmienkami prostredia a zlyhaniami systémov, udalosťami, funkciami a upozorneniami týkajúcimi sa tlače, napríklad upozorneniami na nízky stav atramentu, používaním kariet s fotografiou, faxu, skenovania, zabudovaného webového servera a ďalšie technické informácie, ktoré sa pri rôznych zariadeniach líšia.
  • Údaje o prehliadaní webových lokalít – zhromažďujeme informácie o vašich návštevách webových lokalít a aplikácií spoločnosti HP alebo webových lokalít prevádzkovaných inou spoločnosťou v našom mene a vašej aktivite na nich vrátane obsahu (a akýchkoľvek reklám), ktorý zobrazíte a s ktorým ste v interakcii, adresy webovej lokality, z ktorej ste boli presmerovaní, a iného správania na základe kliknutí (ako sú stránky, ktoré si prezeráte, odkazy, na ktoré klikáte, alebo položky, ktoré ste si pridali do nákupného košíka). Niektoré z týchto informácií sa zhromažďujú pomocou našich nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, ku ktorým patria súbory cookie, webové indikátory a vložené webové prepojenia. Ďalšie informácie získate v časti Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.
  • Anonymné alebo agregované údaje – zhromažďujeme anonymné odpovede v prieskumoch alebo anonymné a agregované informácie o tom, ako sú používané služby HP. V rámci našej činnosti v určitých prípadoch uplatňujeme proces deidentifikácie alebo pseudonymizácie vašich údajov, aby bola krajne nepravdepodobná možnosť identifikovať vás pomocou daných údajov prostredníctvom dostupných technológií.

  INFORMÁCIE ZO ZDROJOV TRETÍCH STRÁN

  Zhromažďujeme údaje týchto tretích strán:

  • Sprostredkovatelia údajov, sociálne a reklamné siete – komerčne dostupné údaje, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, preferencie, záujmy a určité demografické údaje. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať napríklad vtedy, keď pristupujete k našim aplikáciám prihlásením sa v sociálnych sieťach (napríklad prihlásením sa do našich aplikácií pomocou prihlasovacích údajov Facebooku alebo iných sociálnych sietí). Základné údaje, ktoré dostaneme, môžu závisieť od nastavení ochrany osobných údajov vo vašom konte na sociálnej sieti.
  • Partneri spoločnosti HP – ak si zakúpite služby HP od partnera spoločnosti HP, od daného partnera môžeme dostať určité informácie o vašom nákupe.
  • Agentúry na predchádzanie podvodom alebo úverové agentúry – údaje zhromažďované na účely predchádzania podvodom a v súvislosti s posudzovaním úveru.
  • Podnikoví zákazníci spoločnosti HP – na poskytovanie určitých služieb HP na podnikovej úrovni môžu byť spoločnosti HP poskytnuté vaše firemné kontaktné údaje zo strany povereného subjektu vo vašej firme alebo podniku (ako je napríklad pracovník vášho oddelenia IT).
  • Poskytovatelia analýz – dostávame aj údaje neosobného charakteru, ako sú agregované alebo deidentifikované demografické/profilové údaje, zo zdrojov tretích strán, ako sú spoločnosti špecializované na poskytovanie podnikových údajov, analýz a softvéru vo forme služby.

  Na poskytovanie určitých služieb HP na podnikovej úrovni môžu byť spoločnosti HP poskytnuté vaše firemné kontaktné údaje zo strany povereného subjektu vo vašej firme alebo podniku (ako je napríklad pracovník vášho oddelenia IT). Pokiaľ je to potrebné, informácie, ktoré ste poskytli vy alebo váš zamestnávateľ, spolu s informáciami z verejne dostupných a iných online a offline zdrojov môžeme v súlade s naším protikorupčným programom použiť aj na vykonanie kontrol primeranej starostlivosti pracovných kontaktov.


  Dostávame aj údaje neosobného charakteru, ako sú agregované alebo deidentifikované demografické/profilové údaje, zo zdrojov tretích strán, ako sú spoločnosti špecializované na poskytovanie podnikových údajov, analýz a softvéru vo forme služby.


  Na zaistenie presnosti údajov a v záujme poskytovania špičkových možností zákazníkom tým, že vám poskytneme lepšie prispôsobené služby, obsah, marketing a reklamy, v určitých prípadoch prepájame alebo kombinujeme informácie, ktoré zhromažďujeme z rôznych zdrojov spomenutých vyššie, s informáciami, ktoré zhromažďujeme priamo od vás. Porovnávame napríklad geografické informácie získané z komerčných zdrojov s adresou IP získanou pomocou našich nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, aby sme odvodili vašu rámcovú geografickú oblasť. Informácie sa môžu prepájať aj pomocou jedinečného identifikátora, ako je súbor cookie alebo číslo konta.

  Pokiaľ je to potrebné, v súlade s naším protikorupčným programom a zákonnými povinnosťami získavame informácie na vykonanie kontrol primeranej starostlivosti pracovných kontaktov.

  AK SA ROZHODNETE NEPOSKYTNÚŤ ÚDAJE

  Nie je vašou povinnosťou poskytovať svoje osobné údaje, o ktoré vás požiadame, ak sa však rozhodnete ich neposkytnúť, v niektorých prípadoch to môže znamenať, že vám nebudeme môcť poskytnúť služby HP, určité špecializované funkcie alebo nebudeme môcť účinne reagovať na otázky, ktoré môžete mať.

 •  

  Ochrana osobných údajov detí

   

  Spoločnosť HP vedome nezhromažďuje údaje od detí ani nezameriava svoje webové lokality či mobilné aplikácie na deti, pričom pojem dieťa definuje miestny zákon.

 •  

  Ako chránime vaše údaje

   

  S cieľom predchádzať strate, neoprávnenému prístupu, používaniu alebo zverejneniu informácií a zabezpečiť ich primerané použitie využívame na ochranu zhromaždených a spracúvaných informácií náležité fyzické, technické a administratívne postupy. Spoločnosť HP uchováva údaje tak, ako to vyžaduje alebo dovoľuje zákon, a iba v čase, keď slúžia na legitímne obchodné účely.


  Pri zhromažďovaní, prenose a uchovávaní citlivých informácií, ako sú napríklad finančné informácie, používame rôzne dodatočné technológie a postupy zabezpečenia, ktoré prispievajú k ochrane vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Pri prenose veľmi dôverných informácií, ako sú napríklad čísla kreditných kariet alebo heslá, prostredníctvom internetu ich chránime pomocou šifrovania, napríklad prostredníctvom novších verzií protokolu TLS (Transport Layer Security).


  Ako súčasť spracúvania platieb v reálnom čase používame aj služby na zabránenie podvodom. Táto služba nám poskytuje ďalšiu úroveň zabezpečenia na ochranu pred zneužitím kreditných kariet a ochranu vašich finančných údajov v súlade s odvetvovými štandardmi.


  Záznamy uchovávame v súlade s právnymi predpismi a našimi politikami uchovávania záznamov. Na základe tejto politiky sa všetky nepodnikové záznamy zvyčajne odstránia v priebehu jedného roka až dvoch rokov od dátumu vytvorenia. V prípade podnikových záznamov spoločnosti HP business sa čas uchovávania líši v závislosti od typov záznamov.


  Záznamy súvisiace so zamestnaním, odmenami, výhodami a mzdami sa uchovávajú, kým sú platné, a potom ešte dodatočné obdobie 10 rokov. Podnikové záznamy vrátane záznamov vzťahujúcich sa na transakcie zákazníkov a dodávateľov sa uchovávajú, kým sú platné, a potom ešte dodatočné obdobie 15 rokov.


  Po uplynutí obdobia uchovávania sa elektronické záznamy natrvalo vymažú tak, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú dať obnoviť, a fyzické záznamy sa zničia takým spôsobom, aby sa nedali reprodukovať (napríklad skartovaním).

 •  

  Ako zdieľame údaje

   

  Vaše osobné údaje zdieľame iba spôsobmi uvedenými nižšie a v príslušných prípadoch iba v súlade s primeranými zmluvnými záväzkami:


  Zdieľanie so spoločnosťami HP


  Vaše osobné údaje môžeme prenášať do iných subjektov HP v USA a vo svete na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V záujme zabezpečenia vašich osobných údajov a v rámci našej účasti na pravidlách cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC, záväzných firemných pravidláchŠtíte na ochranu osobných údajov sú subjekty HP zmluvne zaviazané dodržiavať naše požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov. Okrem toho sú s našimi pravidlami ochrany osobných údajov každoročne oboznamovaní zamestnanci spoločnosti HP v rámci nášho povinného školenia Integrita v spoločnosti HP.


  V prípade, že sa medzinárodné programy o ochrane osobných údajov uvedené vyššie neuplatňujú, prijatím Vyhlásenia spoločnosti HP o ochrane osobných údajov pri registrácii produktu alebo služby, vytvorení konta alebo inom poskytnutí svojich osobných údajov udeľujete súhlas s prenosom svojich osobných údajov v celej globálnej sieti subjektov HP.


  ZDIEĽANIE S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB A PARTNERMI


  Poskytovateľov služieb alebo partnerov využívame na to, aby v našom mene spravovali určité aspekty našich firemných operácií alebo pre ne poskytovali podporu. Títo poskytovatelia služieb alebo partneri môžu mať sídlo v USA alebo v iných globálnych lokalitách a môžu poskytovať služby, ako napríklad spracovanie kreditných kariet a služby na zabránenie podvodom, podporu pre zákazníkov, predaj v našom mene, vybavovanie objednávok, doručovanie produktov, prispôsobenie obsahu, reklamné a marketingové aktivity (vrátane digitálnej a osobne prispôsobenej inzercie), služby v oblasti IT, poskytovanie e-mailových služieb, hosťovanie údajov, priamu pomoc, inkasovanie pohľadávok a spravovanie alebo podporu webových lokalít HP. Od našich poskytovateľov služieb a partnerov sa zmluvne vyžaduje, aby chránili všetky osobné údaje, ktoré im poskytneme, pričom tieto osobné údaje nesmú použiť na žiadny iný účel okrem poskytovania služieb podľa pokynov spoločnosti HP. Okrem toho prijímame opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany všetkých prenosov vašich osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi. S poskytovateľmi služieb alebo partnermi napríklad podpisujeme štandardné zmluvné doložky EÚ, zohľadňujeme ich certifikáciu v programe Štít na ochranu osobných údajov, iné schválené pravidlá správania alebo mechanizmy certifikácie či záväzné a uplatniteľné povinnosti poskytovateľov služieb. Ak chcete získať ďalšie informácie o príslušných spôsoboch ochrany, kontaktujte oddelenie HP Privacy Office.


  POSKYTOVANIE INÝCH INFORMÁCIÍ INZERENTOM


  Informácie o vás môžeme prenášať aj inzertným partnerom (vrátane reklamných sietí, spoločností zobrazujúcich reklamy a iných poskytovateľov služieb, ktorých môžu využiť), aby mohli rozpoznať vaše zariadenia a poskytovať vám obsah a reklamy založené na záujmoch. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, identifikátor zariadenia alebo iný identifikátor v zašifrovanej forme. Poskytovatelia môžu informácie spracúvať v zakódovanej alebo deidentifikovanej forme. Títo poskytovatelia môžu od vás zhromažďovať ďalšie informácie, napríklad vašu adresu IP a informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, pričom informácie o vás môžu skombinovať s informáciami od iných spoločností v rámci spolupráce na zdieľaní údajov, ktorej sa zúčastňujeme.


  ZDIEĽANIE S INÝMI TRETÍMI STRANAMI


  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s: (i) úverovými agentúrami a agentúrami na predchádzanie podvodom, (ii) inkasnými spoločnosťami (v prípade dlhov voči nám), (iii) poskytovateľmi poistenia, ak ste si cez nás zakúpili poistenie (napr. služby Care Pack). Ak sa rozhodnete osobné údaje poskytnúť iným spoločnostiam, s danými osobnými údajmi sa bude nakladať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov týchto spoločností, ktoré sa môžu líšiť od zásad a postupov spoločnosti HP.


  FIREMNÉ TRANSAKCIE


  Môžu nastať určité okolnosti, za ktorých sa spoločnosť HP zo strategických alebo iných obchodných dôvodov rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak usporiadať podniky. Súčasťou takýchto transakcií môže byť poskytnutie alebo prenos vašich osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich prijatie od predávajúcich. Pri týchto typoch transakcií sa usilujeme zaistiť primeranú ochranu vašich osobných údajov.


  DODRŽIAVANIE ZÁKONOV


  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj v prípade, že sme v dobrej viere presvedčení, že je našou povinnosťou: (i) reagovať na právoplatné žiadosti o informácie zo strany orgánov na uplatňovanie práva, regulačných orgánov, súdov a ďalších verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo iných požiadaviek na uplatňovanie práva, (ii) dodržať zákon, predpis, súdne predvolanie alebo súdny príkaz, (iii) prešetrovať a pomáhať pri zamedzovaní ohrození zabezpečenia, podvodov a inej trestnej alebo škodlivej činnosti, (iv) uplatňovať alebo ochraňovať práva a majetok spoločnosti HP alebo jej dcérskych spoločností, (v) ochraňovať práva a osobnú bezpečnosť spoločnosti HP, našich zamestnancov a tretích strán na majetku spoločnosti HP alebo pri jeho používaní, ak je to povolené a ak je to v súlade s požiadavkami príslušného zákona.


  V stručnej referenčnej príručke Rozpis zhromažďovania a používania údajov sa dozviete, ako a s kým zdieľame vaše údaje.

 •  

  Ako používame nástroje na automatické zhromažďovanie údajov

   

  V našich službách HP používame súbory cookie, sledovanie kliknutí, pixely, webové indikátory, webové formuláre na zhromažďovanie údajov a ďalšie podobné technológie (ďalej spoločne označované ako „nástroje na automatické zhromažďovanie údajov“) a povoľujeme ich používanie určitým iným spoločnostiam. Robíme to preto, aby sme porozumeli vášmu používaniu našich služieb HP, zlepšili vaše používateľské možnosti a priniesli vám prispôsobené funkcie a obsah, optimalizovali naše reklamy a marketing a aby sme umožnili nezávislým reklamným spoločnostiam pomáhať nám pri zobrazovaní reklám, ktoré sa týkajú vašich záujmov, na internete.


  Ďalšie informácie o nástrojoch na automatické zhromažďovanie údajov nájdete na stránke: www.allaboutcookies.org.


  ONLINE NÁSTROJE NA AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV


  Keď navštívite ľubovoľnú webovú lokalitu spoločnosti HP, môže ukladať alebo načítavať informácie z vášho prehliadača, väčšinou vo forme súborov cookie. Ide o textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií. Môžu to byť informácie o vás, vašich preferenciách alebo o zariadení a väčšinou sa používajú na to, aby lokalita fungovala podľa vašich očakávaní. Tieto informácie vás zvyčajne priamo neidentifikujú, ale vďaka nim sa vám prostredie webu dokáže lepšie prispôsobiť.


  Spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov z týchto dôvodov:

  • Nevyhnutne potrebné nástroje: Tieto nástroje sú nevyhnutné na fungovanie webovej lokality a nie je možné ich vypnúť. Bez nich by požadovanú webovú lokalitu alebo službu nebolo možné poskytnúť, pretože by sme nedokázali sprístupniť príslušný obsah na základe typu používaného zariadenia.

  • Nástroje výkonu a analýzy: Tieto nástroje zhromažďujú agregované anonymné informácie štatistického typu, ktoré spoločnosti HP umožňujú merať, optimalizovať a vylepšovať obsah, kvalitu a výkon jej webových lokalít.

   Svoje vlastné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov alebo nástroje tretích strán používame na zistenie, ako používate naše webové lokality a služby, aby sme mohli zlepšiť ich výkon a vyvíjať ich podľa preferencií našich zákazníkov a návštevníkov. Nástroje na automatické zhromažďovanie údajov sa môžu používať napríklad na tieto účely: testovanie rôznych dizajnov a zabezpečenie jednotného vzhľadu a štýlu v rámci našich webových lokalít, sledovanie a poskytovanie analýz trendov interakcie našich používateľov s našimi webovými lokalitami a oznámeniami, sledovanie chýb a meranie účinnosti našich propagačných kampaní. Na sledovanie používania webovej lokality a aktivity na nej používame napríklad službu Adobe Analytics a službu Google Analytics prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc.

   Zhromaždené údaje budú vo všeobecnosti agregované, aby poskytli trendy a tendencie používania na obchodnú analýzu, vylepšovanie lokality a platformy a pre metriku výkonu. Naše nástroje na automatické zhromažďovanie údajov alebo výsledné analýzy sa tiež môžu zdieľať s našimi obchodnými partnermi. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú počet návštevníkov našich webových lokalít, počet prihlásených zákazníkov spomedzi návštevníkov, dĺžku návštev a navštívené oblasti našich webových lokalít a služieb, ale vo všeobecnosti sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Môžeme tiež dostávať podobné informácie o návštevníkoch webových lokalít našich partnerov.

  • Nástroje na prispôsobenie: Tieto nástroje nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré uskutočníte na našich webových lokalitách (ako je napríklad váš preferovaný jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate), a poskytovať rozšírené funkcie lepšie prispôsobené pre vás. Tieto nástroje sa môžu používať aj na zapamätanie vašich zmien veľkosti textu, písma a ďalších súčastí webových stránok, ktoré môžete prispôsobiť. Môžu sa používať aj na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako je napríklad pozeranie videa alebo komentovanie blogu. Zhromažďované informácie môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na iných webových lokalitách.

   Nástroje na automatické zhromažďovanie údajov používame aj na zmenu vzhľadu alebo spôsobu, akým sa správajú naše webové lokality, aby sme prispôsobili vaše používateľské možnosti na základe informácií, ktoré odvodíme z vášho správania na našich webových lokalitách, alebo informácií, ktoré už o vás môžeme mať k dispozícii, pretože ste napríklad zaregistrovaný zákazník. Tieto nástroje sa môžu používať na prispôsobenie našich služieb, ktoré využívate, alebo obsahu, vzhľadu a štýlu, ktorý sa vám poskytuje pri ďalších reláciách na našich webových lokalitách. Ak si napríklad prispôsobíte webové stránky alebo si zaregistrujete produkty alebo služby, nástroje na automatické zhromažďovanie údajov pomôžu serveru našej webovej stránky načítať vaše konkrétne informácie. Pri vašej nasledujúcej návšteve našich webových lokalít sa dajú načítať informácie, ktoré ste predtým poskytli, aby ste mohli ľahko používať tie funkcie danej webovej lokality, ktoré ste vybrali už predtým. Ak pravidelne používate viac než jedno zariadenie alebo počítač, nástroje na automatické zhromažďovanie údajov môžeme navzájom prepojiť, aby boli vaše používateľské možnosti online naďalej prispôsobené. Môžeme tiež prispôsobiť informácie, ktoré sa vám zobrazujú, na základe toho, čo už o vás vieme, aby ste ušetrili čas strávený hľadaním. Vďaka použitiu nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov môže mať každý návštevník našej lokality svoje vlastné, jedinečné webové možnosti.

  • Nástroje na cielenie: Tieto nástroje aplikuje spoločnosť HP a iné tretie strany (napríklad vybraní maloobchodní alebo inzertní partneri) a používajú sa na zostavenie profilu na poskytovanie cielenej reklamy, ktorá je pre vás relevantnejšia a užitočnejšia, na webových lokalitách spoločnosti HP aj iných webových lokalitách. Tieto nástroje môžu zohľadňovať deidentifikované demografické alebo iné údaje prepojené s údajmi, ktoré ste nám dobrovoľne odoslali (napr. svoju e-mailovú adresu).

   Tieto nástroje nám tiež umožňujú zhromažďovať údaje súvisiace s navštívenou lokalitou a stránkou spoločnosti HP a vašimi aktivitami na danej lokalite spoločnosti HP. Ak ste napríklad navštívili niektorú zo stránok našich produktov, vďaka použitiu súborov cookie môžeme použiť opätovné cielenie a počas určitého časového obdobia vám na lokalitách partnerov poskytovať ďalšie ponuky a akcie.

   Ďalšie informácie o niektorých našich partneroch pre reklamu na základe záujmov nájdete na týchto webových lokalitách:

   Zoznam vyššie nie je úplný a môžeme ho priebežne aktualizovať.

   Ak ste zaregistrovaný používateľ, informácie zhromaždené z našich webových lokalít nie sú anonymné a môžeme ich použiť spolu s inými informáciami o vás, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré sme si odvodili, vrátane vašich preferencií týkajúcich sa prispôsobenia obsahu, služieb, reklám a ponúk pre vás.

  Nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné alebo sa týkajú výkonu a analýzy alebo prispôsobenia, sú nastavené tak, aby ich platnosť uplynula po 364 dňoch. Nástroje na automatické zhromažďovanie údajov používané na cielenie sú nastavené tak, aby ich platnosť uplynula po 90 dňoch od poslednej návštevy.


  Ak na webových lokalitách spoločnosti HP zdieľate informácie pomocou tlačidla zdieľania sociálnych sietí, daná sociálna sieť túto vašu aktivitu zaznamená. Tieto informácie môžu byť prepojené s aktivitami cielenia a reklamnými aktivitami. Typy nástrojov používané týmito tretími stranami a spôsob používania informácií, ktoré sú pomocou nich vygenerované, sa riadia zásadami ochrany osobných údajov daných spoločností.

  INÉ NÁSTROJE NA AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

  Môžeme používať nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, ako sú napríklad webové indikátory. Najčastejšie ide o priehľadný grafický obrázok (zvyčajne s rozmermi 1 x 1 pixel), ktorý slúži na zostavenie informácií o vašej interakcii s e-mailmi alebo inými oznámeniami. Webový indikátor môže byť vložený v odoberaných alebo marketingových oznámeniach spoločnosti HP, aby sme zistili, či ste otvorili naše správy alebo s nimi pracovali a či naše poštové nástroje pracujú správne.

 •  

  Voľba vašich preferencií ochrany osobných údajov

   

  Svoje voľby týkajúce sa nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov a prijímania odoberaných alebo všeobecných oznámení môžete uskutočniť alebo zmeniť v bode zhromažďovania údajov alebo inými spôsobmi, ktoré sú opísané v nasledujúcich častiach. Tieto možnosti sa nevzťahujú na oznámenia, ktoré slúžia najmä na spravovanie realizácie objednávok, zmlúv, podpory, bezpečnostných upozornení k produktom, aktualizácií ovládačov, ani iné administratívne oznámenia a oznámenia o transakciách, keďže tieto oznámenia nemajú primárne propagačný charakter.


  MARKETINGOVÉ A ODOBERANÉ OZNÁMENIA


  Marketingové oznámenia spoločnosti HP poskytujú informácie o produktoch, službách alebo podpore, pričom si môžete vybrať spôsob doručovania týchto oznámení, napr. poštou, e-mailom, telefonicky, faxom alebo prostredníctvom mobilného zariadenia. Marketingové oznámenia môžu obsahovať informácie o nových produktoch alebo službách, mimoriadne ponuky, prispôsobený obsah, cielené reklamy alebo pozvánky na účasť na prieskume trhu alebo kontrolách súladu. Odoberané oznámenia zahŕňajú e-mailové bulletiny, aktualizácie softvéru atď., o ktoré ste výslovne požiadali alebo ste súhlasili s ich zasielaním.


  Prijímanie týchto všeobecných oznámení môžete zrušiť jedným z týchto spôsobov:


  • V e-maile kliknite na prepojenie „Opt out“ (Odhlásiť) alebo „Unsubscribe“ (Zrušiť odber), prípadne postupujte podľa pokynov uvedených v každom odoberanom e-mailovom oznámení.
  • Ak chcete zrušiť odber správ doručovaných do mobilných zariadení, odpovedzte na správu slovom STOP (ZASTAVIŤ) alebo END (UKONČIŤ).
  • Kontaktujte nášho pracovníka v oblasti ochrany údajov prostredníctvom oddelenia HP Privacy Office. Nezabudnite uviesť svoje meno, kontaktné údaje a konkrétne relevantné informácie o odberoch alebo marketingu od spoločnosti HP, o ktoré už nemáte záujem.

  REKLAMY A PONUKY SPOLOČNOSTI HP NA WEBOVÝCH LOKALITÁCH TRETÍCH STRÁN


  Spoločnosť HP sa s poskytovateľmi služieb zmluvne zaviazala umiestňovať reklamy na webové lokality vo vlastníctve tretích strán. Niekedy sa pri tom zdieľajú určité osobné údaje, ako je to opísané v časti o reklamných súboroch cookie tretích strán a súboroch cookie sociálnych sietí.


  Okrem toho používame a môžu umožniť reklamným sieťam a iným tretím stranám používať súbory cookie a iné nástroje na zhromažďovanie automatizovaných údajov na určenie spôsobu interakcie s našimi webovými stránkami, komunikáciami a službami a vybranými partnerskými stránkami a identifikovať vaše záujmy, vytvoriť profily a úrokové segmenty s cieľom poskytnúť reklamu, ktorá je najviac relevantné a užitočné pre vás. Ďalšie informácie nájdete Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.


  NÁSTROJE NA AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV – ONLINE

  Keď navštívite lokality spoločnosti HP, prostredníctvom nášho Centra predvolieb ochrany osobných údajov môžete prijať alebo upraviť súbory cookie, ktoré nám umožníte umiestniť vo vašom prehliadači. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek upraviť v časti Nastavenia súborov cookie.

  Nastavenia súborov cookie

  Ak súbory cookie nechcete povoliť vôbec, použite na to nastavenia svojho prehliadača. Zakázanie určitých kategórií súborov cookie vám môže zamedziť prístup k niektorým funkciám našich lokalít alebo dostupnosť určitého obsahu či funkcií. Určité prehliadače umožňujú prechádzanie webových lokalít v režime inkognito alebo súkromnom režime. Po ukončení relácie prehliadača sa všetky súbory cookie zhromaždené počas danej relácie zvyčajne automaticky zničia.


  Ak chcete zrušiť súhlas so sledovaním službou Google Analytics na našich webových lokalitách, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Aj v prípade, že zrušíte sledovanie výkonu a analýz a cielenie, naďalej sa vám môžu zobrazovať neprispôsobené reklamy spoločnosti HP prostredníctvom našich partnerov. Môžete napríklad navštíviť webovú lokalitu, ktorá obsahuje porovnania funkcií počítačov. Na základe vášho záujmu vám naši partneri môžu zobrazovať reklamy na produkty HP.


  Ak ste v EÚ a chcete zrušiť súhlas so súbormi cookie tretích strán súvisiacimi s reklamami na základe záujmov, navštívte stránku www.youronlinechoices.eu.


  V USA a Kanade dodržiavame odvetvové štandardy organizácie Digital Advertising Alliance týkajúce sa reklamy na základe záujmov. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich voľbách týkajúcich sa reklám a nachádzate sa v USA, kliknite sem. Ak sa nachádzate v Kanade, kliknite sem. V USA ponúka prostriedky na zrušenie súhlasu s množstvom reklamných súborov cookie aj združenie Network Advertising Initiative. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.networkadvertising.org. Zrušenie súhlasu neznamená, že sa vám už nebudú zobrazovať online reklamy. Znamená to, že daná spoločnosť (alebo spoločnosti), ktorej ste odobrali súhlas, vám už nebude môcť zobrazovať reklamy prispôsobené na základe vašich webových preferencií a štýlu používania webu.


  Niektoré novšie webové prehliadače obsahujú funkcie Do Not Track (Nesledovať). V súčasnosti neexistuje na spracovanie požiadaviek typu Do Not Track žiadny odvetvový štandard, a preto naše webové lokality momentálne nemusia reagovať na požiadavky alebo hlavičky typu Do Not Track z týchto prehliadačov.


  NÁSTROJE NA AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV – OZNÁMENIA SPOLOČNOSTI HP

  K dispozícii je možnosť deaktivovať nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, napríklad webové indikátory v e-mailových správach, tak, že si nestiahnete obrázky v prijatých správach (táto funkcia sa líši podľa e-mailového softvéru používaného vo vašom počítači). Týmto spôsobom sa však nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, ktoré sa nachádzajú v e-mailovej správe, nemusia vždy deaktivovať, a to z dôvodu špecifických vlastností e-mailového softvéru. Ďalšie informácie o tejto téme získate od svojho poskytovateľa e-mailového softvéru alebo služieb.

 •  

  Uplatňovanie vašich práv a možnosti kontaktovať nás

   

  Máte právo požiadať nás o kópiu všetkých svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré uchovávame, a požiadať o vysvetlenie týkajúce sa spracovania. Okrem toho máte právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste predtým poskytli, alebo požiadať o opravu, úpravu, obmedzenie, anonymizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov, ako aj získať osobné údaje poskytnuté s vaším súhlasom alebo v súvislosti so zmluvou v štruktúrovanom formáte s možnosťou strojového spracovania a požiadať nás o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi údajov.


  Za určitých okolností tiež máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, najmä ak vaše údaje používame na priamy marketing alebo na vytvorenie marketingového profilu. Podrobnosti o tom, ako môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa marketingu, nájdete v časti Voľba vašich preferencií ochrany osobných údajov.


  V určitých prípadoch môžu byť tieto práva obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej požiadavky spôsobilo zverejnenie osobných údajov inej osoby alebo nás požiadate o odstránenie informácií, ktoré sme povinní uchovávať podľa zákona alebo je ich uchovanie z významného dôvodu v našom legitímnom záujme.


  Ak chcete uplatniť svoje práva alebo máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nášho zhromažďovania a používania vašich údajov alebo potenciálneho porušenia miestnych zákonov o ochrane osobných údajov, môžete kontaktovať riaditeľa spoločnosti HP pre ochranu osobných a iných údajov alebo nám môžete napísať na príslušnú adresu uvedenú nižšie:  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ZVYŠOK SVETA
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Všetka korešpondencia bude považovaná za dôvernú. Po prijatí vašej korešpondencie vás bude v primeranom čase kontaktovať náš zástupca, aby odpovedal na vaše otázky alebo pripomienky. Usilujeme sa zabezpečiť, aby boli vaše pripomienky vyriešené v primeranom čase a vhodným spôsobom.


  Ak vaše pripomienky nedokážeme vyriešiť, máte právo kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete alebo pracujete alebo v ktorej podľa vášho názoru došlo k porušeniu pravidiel ochrany údajov, a domáhať sa nápravy prostredníctvom súdov. Ak máte otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa našej účasti na Štíte ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC alebo uplatňovania pravidiel BCR spoločnosti HP, prečítajte si časť Cezhraničné prenosy údajov.

 •  

  Zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov

   

  Ak príde k zmene nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, upravené vyhlásenie uverejníme na tomto mieste spolu s dátumom revízie. V prípade významných zmien v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktorými sa podstatne zmenia naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov, vám zmenu môžeme oznámiť aj inými prostriedkami, napríklad odoslaním e-mailu alebo uverejnením oznámenia na webovej lokalite spoločnosti alebo na stránkach sociálnych sietí, skôr než zmeny nadobudnú účinnosť. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v 25 máji 2018. Toto vyhlásenie nadobudne účinnosť 30 dní po uverejnení, pokiaľ sa vám neposkytne Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov pred týmto dátumom. V takom prípade toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť v príslušný skorší dátum.


  Dátum uverejnenia: 25 máj 2018.

Súvisiace odkazy týkajúce sa ochrany osobných údajov