คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP

 •  

  หลักความเป็นส่วนตัวของเรา

   

  เรามีโปรแกรมสร้างสำนึกความรับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบและหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 •  

  การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

   

  ในฐานะที่เราเป็นบริษัทระดับโลก จึงมีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ HP ทั่วโลกอาจทำการถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล และตามโปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศ (International Privacy Programs) ต่อไปนี้


  กรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US PRIVACY SHIELD)

  HP ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Framework) ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม นำไปใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป HP รับรองว่าบริษัทยึดมั่นในหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวว่าด้วยคำประกาศ การเลือก และภาระรับผิดชอบในการโอนต่อ การรักษาความปลอดภัย การคงสภาพของข้อมูลและขอบเขตวัตถุประสงค์ การเข้าถึงและการขอความช่วยเหลือ การบังคับใช้และความรับผิด หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) ให้ยึดตามหลักปฏิบัติฯ เป็นสำคัญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และดูหน้าใบรับรองของ HP ได้ที่ www.privacyshield.govไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP


  HP ให้คำมั่นที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) พลเมืองสหภาพยุโรปที่มีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อที่ HP PRIVACY OFFICE ก่อน


  HP ยังมีข้อผูกพันในการส่งต่อข้อร้องเรียนความเป็นส่วนตัวภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้กับ BBB EU PRIVACY SHIELD ซึ่งเป็นหน่วยงานระงับข้อพิพาทนอกศาลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และดำเนินการโดย Council of Better Business Bureaus หากคุณส่งข้อร้องเรียนไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับอย่างทันท่วงที หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือที่น่าพอใจ โปรดไปที่ www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อร้องเรียน


  หากข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ปัญหาผ่านช่องทางข้างต้น คุณสามารถขอยื่นอุทธรณ์ต่อองค์คณะ Privacy Shield Panel ได้ในบางกรณี โดยใช้วิธีอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน


  HP อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้และการสอบสวนของคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ของสหรัฐฯ หรือองค์กรตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ของสหรัฐฯ

  *บริษัท HP ในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้แก่ PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLineไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP


  กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

  กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (“BCR”) ของ HP ต้องทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในขณะที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงาน HP ทั่วโลก การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปของ HP จะต้องเป็นไปตามกฎ BCR ที่ได้รับการอนุมัติต่อไปนี้

  • BCR ของ HP สำหรับหน่วยควบคุม ("BCR-C") - ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2011 โดย BCR-C ของ HP จะครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้บริโภคของ HP ที่มีอยู่และในอนาคตเช่นเดียวกับพนักงานและผู้สมัครงานของ HP อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ BCR-C ที่นี่ (ในภาษาอังกฤษ)
  • BCR ของ HP สำหรับหน่วยประมวลผล (“BCR-P”) – ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2018 โดย BCR-P ของ HP มีให้สำหรับลูกค้าองค์กรของ HP เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ BCR-P ที่นี่ (ในภาษาอังกฤษ)

  กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเอเปค

  หลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของ HP ในคำชี้แจ้งนี้เป็นไปตามระบบ APEC Cross Border Privacy Rules (“CBPR”) ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติว่าด้วยความโปร่งใส ภาระรับผิดชอบ และการเลือกเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การรับรองการคุ้มครองตาม CBPR ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมผ่านซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้จากช่องทางของบุคคลภายนอก

  หากคุณมีปัญหาด้านการใช้ข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการรับรองการการคุ้มครองตามกรอบของเอเปคซึ่ง HP ไม่ได้จัดการแก้ไขให้เป็นที่พอใจ โปรดติดต่อ TRUSTArc (เสียค่าใช้จ่าย)


  TRUSTenon-HP site
 •  

  วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

   

  เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับ HP และให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้ HP Services โดยปรับเปลี่ยนและยกระดับประสบการณ์การใช้งาน HP ที่ตอบสนองความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างวิธีการที่เรานำข้อมูลไปใช้ ได้แก่


  ประสบการณ์ของลูกค้า

  มอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า โดยเก็บรักษาข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลติดต่ออย่างถูกต้องครบถ้วน ให้การช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจร นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ การสมัครสมาชิกรับข่าวสาร และฟีเจอร์การใช้งานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และจัดการแข่งขันและทำแบบสำรวจเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงใจผู้บริโภค ปรับ HP Services และการสื่อสารให้เหมาะสมตามผู้รับ และเสนอแนะการใช้งานตามลักษณะการใช้บริการ HP Services ของแต่ละบุคคล


  การสนับสนุนด้านธุรกรรม

  ช่วยเหลือด้านการทำธุรกรรมและการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของ HP ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ ดำเนินการชำระเงิน จัดการด้านการขนส่งและจัดส่ง และอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมและส่งคืนสินค้า


  การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และการสนับสนุน รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านการรับประกันและการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ตามกำหนดระยะเวลา และการแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าใช้งานอุปกรณ์หรือบริการได้อย่างไม่ขาดตอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการ HP Services ของคุณโดยอัตโนมัติ


  การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน

  ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับ HP Services ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารด้านบริหารจัดการ ได้แก่ การตอบข้อซักถามหรือคำขอ การสื่อสารเกี่ยวกับการรับประกันหรือการสิ้นสุดการบริการ การเรียกคืนสินค้าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การสื่อสารที่จำเป็นตามกฎหมายหรือการแจ้งข่าวสารองค์กรเกี่ยวกับการควบรวม การซื้อ หรือการขายกิจการ


  การรักษาความปลอดภัย

  รักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการ รวมทั้งตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อกับเรา เราจะดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ระบุรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และอาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น กล้อง CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่


  การดำเนินการด้านธุรกิจ

  ดำเนินขั้นตอนการประกอบธุรกิจทั่วไป การยืนยันตัวตน การตัดสินใจด้านเครดิตในกรณีที่ขอสินเชื่อ การทำวิจัยและวิเคราะห์ด้านธุรกิจ การจัดการและการรายงานขององค์กร การฝึกอบรมพนักงานและการประกันคุณภาพ (ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามหรือบันทึกสายการสนทนาที่โทรมายังศูนย์บริการลูกค้า) และการขยายบริการในเชิงรุก


  การวิจัยและนวัตกรรม

  การคิดค้นผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการใหม่ ๆ โดยใช้เครื่องมือวิจัยและพัฒนา และรวมเข้ากับกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล  การโฆษณา

  มอบโปรโมชันข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ (ตามการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ) บนเว็บไซต์ HP Services และเว็บไซต์ของคู่ค้า (เช่น คุณอาจเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์บนไซต์ของคู่ค้าที่คุณเพิ่งดูมาบนไซต์ HP) และเราอาจมอบข้อมูลบางส่วนของคุณให้กับผู้ให้บริการด้านการตลาดและเครือข่ายการตลาดดิจิทัลเพื่อเลือกนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของ HP


  การปฏิบัติตามกฎหมาย

  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล คำร้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายและคำร้องขอจากรัฐบาล เพื่อให้บริการและผลิตสินค้าอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อป้องกันตนเอง ผู้ใช้ และลูกค้าของ HP และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับลูกค้า


  ดูวิธีการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจากคู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่ายที่ เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

 •  

  เราเก็บข้อมูลอะไร

   

  ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่แสดงตัวตนของคุณ หรือข้อมูลที่สามารถใช้ยืนยันตัวคุณได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ HP Services หรือในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของ HP


  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณจะขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือลักษณะการใช้บริการ HP Services และอาจจะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ด้วย


  ข้อมูลที่คุณให้เราโดยตรง

  • ข้อมูลติดต่อ เราอาจเก็บข้อมูลติดต่อส่วนตัวและ/หรือทางธุรกิจ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ
  • ข้อมูลการชำระเงิน เราเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงินและป้องกันการฉ้อโกง ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขรหัสรักษาความปลอดภัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
  • ข้อมูลบัญชี เราเก็บข้อมูล อาทิเช่น วิธีการซื้อหรือสมัครใช้บริการ HP Services การทำธุรกรรม ประวัติการเรียกเก็บเงินและการสนับสนุน บริการ HP Services ที่ใช้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีที่คุณสร้างขึ้น
  • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เราเก็บข้อมูลระบุพิกัดละติจูดและลองติจูด เมื่อคุณเปิดใช้บริการที่มีการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตอนที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ คุณได้อนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งไว้ หรือเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา
  • ข้อมูลประจำตัวเพื่อความปลอดภัย เราเก็บรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน คำใบ้รหัสผ่าน และข้อมูลการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ไว้เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและเข้าถึงบัญชี HP
  • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เราเก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่างจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ประเทศ เพศ อายุ ภาษาที่ใช้ และลักษณะงานที่สนใจโดยทั่วไป
  • ความพึงใจ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงใจและความสนใจของคุณที่เกี่ยวกับ HP Services (ทั้งตอนที่คุณระบุข้อมูลนั้นให้เราทราบ หรือตอนที่เราอนุมานจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณ) และช่องทางการสื่อสารที่ต้องการรับข้อมูลจากเรา
  • ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจให้บริการฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลกับคนในเครือข่ายออนไลน์ และติดต่อกับเราในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ เราอาจเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่ใช้ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้บริการ เพื่อให้คุณเข้าใจว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และนำไปแบ่งปัน
  • ข้อมูลระบุเอกลักษณ์อื่น ๆ ข้อมูลเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่เราเก็บจากคุณ ได้แก่ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณระบุไว้ตอนที่ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า, Helpdesk หรือช่องทางช่วยเหลือลูกค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะติดต่อด้วยตนเอง ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลที่ตอบในแบบสอบถามหรือการแข่งขัน หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้เราเพื่อเอื้ออำนวยต่อการให้บริการ HP Services และตอบข้อซักถามของคุณ หากคุณขอสินเชื่ออนุมัติด่วน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น เงินเดือน หมายเลขบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลบัญชีธนาคาร/การเงิน/ และข้อมูลอื่น ๆ (เช่น จากหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือทางเครดิต

  การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการ HP SERVICES โดยอัตโนมัติ

  • ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เราเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น จำนวนหน้าที่พิมพ์ โหมดการพิมพ์ สื่อที่ใช้ ยี่ห้อหมึกพิมพ์หรือโทนเนอร์ ประเภทไฟล์ที่พิมพ์ (.pdf, .jpg ฯลฯ) แอปพลิเคชันที่ใช้พิมพ์งาน (Word, Excel, Adobe Photoshop ฯลฯ) ขนาดไฟล์ การประทับเวลา การใช้งานและสถานะการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เราไม่สแกนหรือเก็บเนื้อหาไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจแสดงเวลาใช้แอปพลิเคชัน
  • ข้อมูลอุปกรณ์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ เฟิร์มแวร์ จำนวนหน่วยความจำ ภูมิภาค ภาษา เขตเวลา หมายเลขรุ่น วันที่เริ่มใช้ครั้งแรก อายุอุปกรณ์ วันที่ผลิตอุปกรณ์ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ พอร์ตเชื่อมต่อ สถานะการรับประกัน หมายเลขประจำเครื่อง (UDI) ข้อมูลโฆษณาประจำตัว (Advertising Identifier) และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลแอปพลิเคชัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน HP เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษา เวอร์ชันซอฟต์แวร์ การเลือกแบ่งปันข้อมูล และรายละเอียดการอัปเดต ในกรณีที่เรารวมเทคโนโลยีเข้ากับบุคคลภายนอก ข้อมูลอาจมีการแบ่งปันกันระหว่างบุคคลภายนอกกับ HP และเราจะมีคำประกาศที่เหมาะสมในระดับแอปพลิเคชัน
  • ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันของอุปกรณ์แต่ละตัว ตัวอย่างของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำและประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผล สภาวะแวดล้อมและความล้มเหลวของระบบ กิจกรรมการพิมพ์ คุณลักษณะ และการแจ้งเตือนที่ใช้ เช่น คำเตือน "หมึกเหลือน้อย" การใช้การ์ดรูปภาพ โทรสาร สแกน เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลการค้นดูเว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ HP แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่ "ดำเนินการโดย" บริษัทอื่นในนามของเรา รวมไปถึงเนื้อหา (และโฆษณา) ที่คุณดูและมีการโต้ตอบ ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเข้าไป และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (เช่น หน้าเพจที่ดู ลิงก์ที่คลิก หรือรายการสินค้าที่เลือกซื้อ) ทั้งนี้ เราได้เก็บข้อมูลบางส่วนโดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ได้แก่ คุกกี้ เว็บบีคอน และเว็บลิงก์แบบฝังตัว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของ HP
  • ข้อมูลรวมหรือไม่ระบุตัวตน เราเก็บคำตอบในแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อผู้ตอบ หรือข้อมูลรวมและไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้บริการ HP Services ในบางกรณี เราใช้วิธีแยกการระบุอัตลักษณ์ (de-identification) หรือการใช้นามสมมุติ (pseudonymisation) กับข้อมูลคุณเพื่อปกป้องไม่ให้ใครระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลที่ใช้ด้วยเทคโนโลยีที่มีได้

  ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

  • นายหน้าข้อมูล เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และเครือข่ายโฆษณา ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ความพึงใจ ความสนใจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่าง โดยเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่คุณใช้แอปพลิเคชันของเราด้วยวิธีเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของเรา โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของ Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ) ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
  • คู่ค้าของ HP หากคุณซื้อบริการ HP Services จากคู่ค้าของ HP เราอาจได้รับข้อมูลการซื้อบริการของคุณจากคู่ค้ารายนั้น
  • หน่วยงานป้องกันการทุจริตหรือหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อป้องกันการทุจริตและเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ
  • ลูกค้าองค์กรของ HP เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกไอที) อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกับ HP ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการ HP Services บางอย่างในระดับองค์กร
  • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลโปรไฟล์/ประชากรศาสตร์ที่เป็นข้อมูลรวมหรือแยกการระบุอัตลักษณ์ จากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก อาทิ บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาข้อมูลองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์

  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกไอที) อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกับ HP ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการ HP Services บางอย่างในระดับองค์กร หากจำเป็น เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณหรือนายจ้างของคุณมอบให้ รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของบุคคลที่เราติดต่อธุรกิจ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งตามมาตรการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตของเรา


  นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลโปรไฟล์/ประชากรศาสตร์ที่เป็นข้อมูลรวมหรือแยกการระบุอัตลักษณ์ จากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก อาทิ บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาข้อมูลองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์


  ในบางกรณี เราอาจเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง และมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการ เนื้อหาข้อมูล การตลาด และโฆษณาที่ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น เช่น เราจะเปรียบเทียบข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ได้มาจากแหล่งทางการค้ากับที่อยู่ IP ที่เก็บรวบรวมโดยใช้ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อสืบทราบพื้นที่ภูมิศาสตร์ของคุณ ทั้งนี้ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ค่าเอกลักษณ์ (Unique identifier) เช่น คุกกี้หรือหมายเลขบัญชี

  หากจำเป็น เราจะขอข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของบุคคลที่เราติดต่อธุรกิจ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งตามมาตรการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตและภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา

  หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล

  โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้น อาจมีบางกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการ HP Services และฟีเจอร์พิเศษบางอย่างแก่คุณได้ หรืออาจจะตอบกลับข้อซักถามใด ๆ ที่คุณมีได้อย่างไม่เต็มที่

 •  

  ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

   

  HP ไม่เก็บข้อมูลจากผู้เยาว์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่น และไม่ได้มุ่งเป้าในการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมาเพื่อผู้เยาว์

 •  

  เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

   

  เราวางมาตรการด้านบริหารจัดการ เทคนิค และกายภาพที่เหมาะสมตามควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลไว้ อันเป็นการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสม HP เก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต และหากยังคงใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย


  เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นในการรวบรวม โอน หรือเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เราปกป้องข้อมูลความลับสำคัญ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่าน) ในระหว่างส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเข้ารหัสลับ เช่น การใช้โพรโทคอลเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเข้ารหัสข้อมูล Transport Layer Security (“TLS”)


  และเรายังสมัครใช้บริการการจัดการการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการชำระเงินแบบเรียลไทม์ บริการนี้ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของเราในการป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิตและคุ้มครองข้อมูลทางการเงินของคุณตามมาตรฐานอุตสาหกรรม


  เราจะดูแลรักษาบันทึกข้อมูลตามกฎหมายและนโยบายการเก็บบันทึกข้อมูลของเรา ภายใต้นโยบายนี้ โดยปกติแล้ว บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ จะถูกลบหรือทำลายภายในหนึ่งถึงสองปีนับจากวันที่สร้างขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทางธุรกิจของ HP ระยะเวลาการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบันทึกข้อมูล


  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และเงินเดือน จะได้รับการดูแลรักษาในระหว่างที่มีการใช้งานอยู่ หลังจากนั้นจะจัดเก็บต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี บันทึกข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าและผู้ค้า จะได้รับการดูแลรักษาในระหว่างที่มีการใช้งานอยู่ หลังจากนั้นจะจัดเก็บต่อไปอีกไม่เกิน 15 ปี


  หลังจากสิ้นสุดวันหมดอายุของระยะเวลาการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกอย่างถาวร เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สามารถกู้คืนได้ และบันทึกข้อมูลบนแผ่นเอกสารจะถูกทำลายด้วยวิธีการที่จะไม่สามารถนำกลับมาทำสำเนาได้อีก (เช่น เข้าเครื่องย่อยเอกสาร)

 •  

  การแบ่งปันข้อมูลของเรา

   

  เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น เฉพาะเมื่อมีข้อผูกพันตามสัญญาที่เหมาะสม:


  การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทของ HP


  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงาน HP อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล หน่วยงาน HP ผูกพันตามสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัย และในฐานะที่ HP เข้ายอมรับแนวปฏิบัติตามกรอบของ กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเอเปค (APEC Cross Border Privacy Rules), กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules) และโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) นอกจากนี้ เรายังจัดอบรมให้พนักงาน HP ของเราทราบถึงแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมที่ HP ในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ที่บังคับตามกฎหมาย


  ในกรณีที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่คุณตกลงยอมรับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสร้างบัญชี หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเครือข่ายหน่วยงาน HP ทั่วโลก


  การแบ่งปันกับผู้ให้บริการและคู่ค้า


  เราว่าจ้างผู้ให้บริการหรือคู่ค้าในการจัดการหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบางอย่างในนามของเรา ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการหรือคู่ค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และอาจให้บริการ เช่น บริการประมวลผลบัตรเครดิตและจัดการการฉ้อโกง บริการสนับสนุนลูกค้า การแสวงหาการขายในนามของเรา การเติมเต็มคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้ กิจกรรมการโฆษณาและการตลาด (ได้แก่ การโฆษณาดิจิทัลตามความสนใจเฉพาะบุคคล) บริการไอที ผู้ให้บริการอีเมล การโฮสต์ข้อมูล Live-help การทวงหนี้ และการจัดการหรือสนับสนุนเว็บไซต์ HP ผู้ให้บริการและคู่ค้าของเรามีพันธะตามสัญญาที่จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเรา และไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ HP กำหนด นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น การลงนามในข้อสัญญามาตรฐานของ EU กับผู้ให้บริการหรือคู่ค้า ขึ้นอยู่กับใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รหัสการปฏิบัติงานหรือกลไกการรับรองอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติ หรือข้อผูกมัดที่ผูกพันและสามารถบังคับได้ของผู้ให้บริการ หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองที่เหมาะสม โปรดติดต่อ HP Privacy Office


  การแบ่งปันข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทโฆษณา


  เรายังอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับพันธมิตรด้านการโฆษณา (รวมถึงเครือข่ายโฆษณา บริษัทที่ให้บริการโฆษณา และผู้ให้บริการรายอื่นที่พวกเขาอาจใช้ข้อมูล) เพื่อที่ทางผู้ให้บริการจะได้ทราบว่าคุณใช้อุปกรณ์ใด และนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล รหัสอุปกรณ์ หรือค่าเอกลักษณ์อื่นในรูปแบบที่เข้ารหัส ผู้ให้บริการสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่แยกการระบุอัตลักษณ์หรือรูปแบบแฮชได้ ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากคุณ เช่น ที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ และอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเข้ากับข้อมูลจากบริษัทอื่นที่เราเข้าร่วมในการแบ่งปันข้อมูล


  การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก


  เรายังสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานต่อไปนี้ (i) หน่วยงานอ้างอิงสินเชื่อและป้องกันการทุจริต (ii) หน่วยงานทวงหนี้ (สำหรับรายที่มีหนี้ชำระค้าง) หรือ (iii) บริษัทประกัน หากคุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเรา (เช่น Care Packs) หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น ๆ ข้อมูลของคุณจะถูกดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายและหลักปฏิบัติของ HP


  การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร


  HP อาจตัดสินใจซื้อ ขาย ควบรวม หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยเหตุผลด้านกลยุทธ์หรือเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ซื้อจริงหรือที่คาดหวัง หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขาย หลักปฏิบัติของเราคือหาวิธีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้น


  การปฏิบัติตามกฎหมาย


  เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้อื่น หากเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าเรามีข้อผูกพันต่อไปนี้ (i) ให้ข้อมูลตามคำขอที่ได้รับมอบอำนาจแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ศาล และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมถึงกระทำตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือข้อกำหนดการบังคับใช้กฎหมาย (ii) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หมายเรียก หรือคำสั่งศาล (iii) สอบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมอื่น ๆ (iv) บังคับใช้/ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ HP หรือบริษัทย่อย หรือ (v) ปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ HP พนักงาน และบุคคลภายนอกเมื่อใช้ทรัพย์สินของ HP หรืออยู่ในอาคารสถานที่ของ HP หากได้รับอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้


  ดูว่าเราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครและอย่างไรได้จากการอ้างอิงแบบเข้าใจง่ายที่ เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

 •  

  วิธีใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของเรา

   

  เราใช้และอนุญาตให้บริษัทอื่นใช้คุกกี้ การจับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต พิกเซล เว็บบีคอน แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมบนเว็บ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึง (เรียกโดยรวมว่า “เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ”) กับบริการ HP Services เราทำเช่นนี้เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการใช้บริการ HP Services ของคุณ ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และเปิดใช้งานฟีเจอร์และเนื้อหาเฉพาะบุคคล ทำการโฆษณาและการตลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเอื้อให้บริษัทโฆษณาภายนอกสามารถช่วยเราลงโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจของคุณได้


  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ที่: www.allaboutcookies.org


  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติแบบออนไลน์


  มื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HP เว็บไซต์อาจเก็บหรือเรียกข้อมูลบนเบราว์เซอร์ของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรูปของคุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนน้อย ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับคุณ การกำหนดลักษณะของคุณหรืออุปกรณ์ของคุณ และโดยส่วนใหญ่แล้วใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ตามที่คุณคาดหวัง ข้อมูลนี้มักไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง แต่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่เหมาะกับคุณมากยิ่งขึ้น


  HP ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

  • เครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง: เครื่องมือเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการทำงานได้ หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ เว็บไซต์หรือบริการที่คุณร้องขอจะไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเราไม่สามารถเปิดใช้งานเนื้อหาที่เหมาะสมตามชนิดของอุปกรณ์ที่คุณใช้ได้

  • เครื่องมือด้านประสิทธิภาพและการวิเคราะห์: เครื่องมือเหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ แบบไม่ระบุตัวตน และเป็นแบบรวมเพื่อให้ HP สามารถวัด เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงเนื้อหา คุณภาพ และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

   เราใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของตนเองและ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อติดตามดูว่าคุณใช้เว็บไซต์และบริการในลักษณะใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเว็บไซต์และบริการ ให้ตรงตามความพอใจของลูกค้าและผู้ใช้เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อ: ทดสอบการออกแบบต่าง ๆ และคงรูปลักษณ์และความรู้สึกในการใช้งานให้เหมือนกันทุกเว็บไซต์ ติดตามและแสดงการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์และติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ ติดตามข้อผิดพลาดและวัดประสิทธิผลในการรณรงค์ส่งเสริมการตลาด เราใช้ Adobe Analytics และ Google Analytics ที่ดำเนินการโดย Google Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์

   ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อแสดงแนวโน้มและรูปแบบการใช้งาน ซึ่งจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ปรับปรุงเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม และใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังอาจอนุญาตให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือผลการวิเคราะห์ของเรา ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ เวลาที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาในการใช้งาน บริการและเว็บไซต์ส่วนใดที่ใช้งาน ซึ่งโดยปกติจะไม่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนรายบุคคล และเราอาจรับข้อมูลที่คล้ายคลึงกันนี้เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คู่ค้าของเรา

  • เครื่องมือการตลาดในระดับบุคคล: เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้เราจดจำรูปแบบการเลือกของคุณในเว็บไซต์ของเรา (เช่น ภาษาที่คุณใช้ หรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และนำเสนอฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้จดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ ฟอนต์ และเว็บเพจส่วนอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ทั้งยังใช้เพื่อนำเสนอบริการที่คุณร้องขอ เช่น ดูวิดีโอ หรือแสดงความคิดเห็นบนบล็อก ข้อมูลที่เก็บไว้จะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน และไม่สามารถติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

   เรายังใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนลักษณะการใช้งานหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ข้อมูลที่อนุมานจากพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรือข้อมูลที่เราทราบอยู่แล้ว เนื่องจากคุณเป็นลูกค้าลงทะเบียน เป็นต้น โดยเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการที่คุณได้รับจากเรา หรือเนื้อหา รูปลักษณ์ และความรู้สึกในการใช้งาน ในครั้งต่อ ๆ ไปที่ใช้เว็บไซต์ เช่น ถ้าคุณปรับแต่งเว็บเพจหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจะช่วยใช้เซิร์ฟเวอร์เว็บเพจของเราเรียกคืนข้อมูลเฉพาะของคุณได้ ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ระบบจะสามารถเรียกข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ได้ คุณจึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย หากคุณใช้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นประจำ เราสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเข้าด้วยกันได้ คุณจึงยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเฉพาะบุคคลได้ตามเดิม เรายังสามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะให้กับคุณ ตามสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณค้นดูสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียเวลา ด้วยการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเช่นนี้เอง ผู้ใช้จึงได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ใช้ที่สุด

  • เครื่องมือกำหนดเป้าหมาย: เครื่องมือเหล่านี้กำหนดโดย HP และบุคคลภายนอก (เช่น คู่ค้าด้านการค้าปลีกหรือพันธมิตรการโฆษณา) และใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมายทั้งในและนอกเว็บไซต์ของ HP ที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อคุณยิ่งขึ้น เครื่องมือเหล่านี้อาจสะท้อนถึงข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ที่แยกการระบุอัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณได้ส่งให้เราโดยสมัครใจ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ)

   นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ HP และหน้าเพจที่คุณเยี่ยมชมและกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ของ HP ตัวอย่างเช่น หากคุณเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์ใดหน้าหนึ่งของเราผ่านการใช้คุกกี้ เราอาจกำหนดเป้าหมายใหม่ให้คุณทั่วทั้งไซต์ของคู่ค้าด้วยข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าที่แสดงโฆษณาตามความสนใจได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

   โปรดทราบว่าเว็บไซต์ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน และเราอาจมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ

   หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราจะเป็นแบบระบุตัวตน และเราอาจนำข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารู้หรืออนุมานได้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปใช้ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของคุณที่มีต่อเนื้อหา บริการ โฆษณา และข้อเสนอที่เลือกสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ

  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติที่จำเป็นอย่างยิ่งหรือที่ใช้สำหรับประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ หรือการเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้มีกำหนดจะหมดอายุหลังจาก 364 วัน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติที่ใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายจะหมดอายุหลังจาก 90 วัน นับจากการเยี่ยมชมครั้งล่าสุดของคุณ


  เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลโดยใช้ปุ่มแชร์ของสื่อสังคมออนไลน์ในเว็บไซต์ของ HP เครือข่ายสังคมออนไลน์จะบันทึกว่าคุณได้ดำเนินการนี้แล้ว ระบบอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับกิจกรรมการโฆษณา/กิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย ประเภทของเครื่องมือที่บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้และวิธีการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น

  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ

  คุณอาจใช้งานเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เว็บบีคอน โดยปกติจะเป็นภาพกราฟิกโปร่งใส (ความละเอียดมักอยู่ที่ 1 พิกเซล x 1 พิกเซล) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เว็บบีคอนสามารถฝังอยู่ในการสมัครสมาชิกรับข่าวสารหรือข่าวสารทางการตลาดของ HP ได้เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าผู้รับเปิดอ่านหรือทำตามข้อความนั้นหรือยัง และเพื่อให้ทราบว่าเครื่องมือส่งจดหมายของเราทำงานถูกต้องหรือไม่

 •  

  การเลือกการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว

   

  คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงการรับข่าวสารสำหรับสมาชิกหรือข่าวสารทั่วไปได้ตอนที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นซึ่งจะอธิบายไว้ในหัวข้อต่อจากนี้ ทั้งนี้ คุณไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการรับข่าวสารได้ หากการสื่อสารนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ สัญญา การสนับสนุน คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การอัปเดตไดรเวอร์ หรือคำประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการตลาด


  การตลาดและข่าวสารสำหรับสมาชิก


  ข่าวสารด้านการตลาดของ HP เป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือการสนับสนุน และคุณสามารถเลือกวิธีรับข่าวสารเหล่านี้ เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์พกพา ข่าวสารด้านการตลาดอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ข้อเสนอพิเศษ เนื้อหาเฉพาะบุคคล โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หรือคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยตลาดหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข่าวสารสำหรับสมาชิก ได้แก่ จดหมายข่าวทางอีเมล การอัปเดตซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่คุณแจ้งความจำนงว่าต้องการรับ หรือยินยอมที่จะรับข้อมูลนั้น


  คุณสามารถเลือกไม่รับข่าวสารทั่วไปได้ โดยทำตามวิธีการต่อไปนี้


  • เลือก “Opt out” (เลือกไม่รับ) หรือลิงก์ “Unsubscribe” (ยกเลิกการสมัคร) ในอีเมล หรือทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในอีเมลข่าวสารสำหรับสมาชิกแต่ละฉบับ
  • วิธียกเลิกการสมัครรับข้อความที่ส่งไปยังอุปกรณ์พกพา ให้ตอบกลับข้อความนั้น โดยพิมพ์คำว่า “STOP” หรือ “END”
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ผ่านทาง HP Privacy Office โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกรับข่าวสารหรือข่าวสารทางการตลาดของ HP ที่ไม่ต้องการรับอีกต่อไป
  โฆษณา HP และข้อเสนอในเว็บไซต์บุคคลภายนอก

  HP ทำสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อลงโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งในบางครั้งจะทำโดยการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กับผู้ให้บริการ ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อคุกกี้เพื่อการโฆษณาและคุกกี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก


  นอกจากนี้เราใช้และอาจอนุญาตให้เครือข่ายโฆษณาและบุคคลที่สามอื่นๆใช้คุกกี้และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆเพื่อกำหนดวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราการสื่อสารและบริการและเว็บไซต์ของคู่ค้าที่เลือกและเพื่อระบุความสนใจของคุณ สร้างโพรไฟล์และเซ็กเมนต์ดอกเบี้ยเพื่อให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู วิธีที่ HP ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ.


  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ - ออนไลน์

  เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HP คุณสามารถเลือกยอมรับหรือปรับเปลี่ยนคุกกี้ที่คุณอนุญาตให้เราวางไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณผ่านทาง ศูนย์การกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่การตั้งค่าคุกกี้

  การตั้งค่าคุกกี้


  หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ โปรดไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ โปรดทราบการปิดใช้งานคุกกี้บางหมวดหมู่ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การใช้งานเว็บไซต์บางอย่างของเรา หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานบางประเภทได้ เบราว์เซอร์บางประเภทช่วยนำทางคุณไปยังเว็บไซต์ในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือส่วนตัวได้ เมื่อเซสชันของเบราว์เซอร์ปิดลง โดยทั่วไปคุกกี้ทั้งหมดที่เก็บรวบรวมระหว่างเซสชันจะถูกทำลายโดยอัตโนมัติ


  ดูวิธีปฏิเสธการอนุญาตให้ Google Analytics ติดตามการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราได้ที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


  แม้ว่าคุณจะเลือกไม่ใช้การติดตามผลและการกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ คุณอาจยังคงเห็นโฆษณาแบบไม่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลจาก HP ผ่านคู่ค้าของเรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการเปรียบเทียบคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คู่ค้าของเราอาจให้บริการคุณด้วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ของ HP จากความสนใจของคุณ


  หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป และต้องการปฏิเสธการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจ โปรดไปที่เว็บไซต์ www.youronlinechoices.eu


  ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ Digital Advertising Alliance ในด้านการโฆษณาตามความสนใจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการเลือกชมโฆษณา โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือคลิกที่นี่ ถ้าอยู่ในแคนาดา ในสหรัฐอเมริกา ยังมีกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ที่รวบรวมวิธีการปฏิเสธคุกกี้โฆษณารูปแบบต่าง ๆ ไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.networkadvertising.org โปรดทราบว่าการปฏิเสธคุกกี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาออนไลน์อีกต่อไป แต่หมายความว่า บริษัทที่คุณปฏิเสธคุกกี้จะไม่ส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจจากรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการกำหนดลักษณะเว็บไซต์ของคุณ


  มีเว็บไซต์เบราว์เซอร์รุ่นใหม่บางเจ้าเพิ่มฟีเจอร์ “ไม่ต้องติดตาม” เข้ามา ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการมาตรฐานอุตสาหกรรมในการจัดการคำขอ "ไม่ต้องติดตาม" ดังนั้น ณ ตอนนี้ เว็บไซต์ของเราจึงไม่สามารถตอบรับคำขอหรือหัวเรื่อง "ไม่ต้องติดตาม" จากเบราว์เซอร์เหล่านี้ได้


  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ - ข่าวสารของ HP

  คุณสามารถปิดใช้งานเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เว็บบีคอนในข้อความอีเมลโดยไม่ดาวน์โหลดรูปภาพที่อยู่ในข้อความที่ได้รับ (ฟีเจอร์นี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยปิดการใช้งานเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติในข้อความอีเมลเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการหรือแนบมากับซอฟต์แวร์อีเมล

 •  

  การใช้สิทธิ์ของคุณและการติดต่อเรา

   

  คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราหรือเราเก็บรักษาไว้ และมีสิทธิ์ขอคำอธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง จำกัดการใช้ ไม่ระบุตัวตน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ด้วยความยินยอมของคุณหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังตัวควบคุมข้อมูลอื่น


  คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดแบบตรงหรือเพื่อสร้างโปรไฟล์ทางการตลาด โปรดดูที่ การเลือกการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สิทธิ์ด้านการตลาดของคุณ


  ในบางกรณี อาจมีการจำกัดสิทธิ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการตามคำขอของคุณเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้หรือจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย


  เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ หรือหากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมของเราและการใช้ข้อมูลของคุณ หรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น โปรดส่งอีเมลถึง ผู้บริหารระดับสูงด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ HP หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  REST OF WORLD
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  เราจะรักษาความลับในทุกขั้นตอนการสื่อสาร เมื่อได้รับการติดต่อจากคุณ เจ้าหน้าที่จะตอบกลับข้อซักถามหรือปัญหาของคุณภายในเวลาอันสมควร เราจะพยายามแก้ไขปัญหาของคุณด้วยวิธีการที่เหมาะสมและอย่างทันท่วงที


  หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานควบคุมดูแลความปลอดภัยของข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงาน หรือสถานที่คุณพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎการคุ้มครองข้อมูลหรือขอการเยียวยาจากศาล หากมีคำถาม ปัญหา หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield), APEC, CBPRs หรือการประยุกต์ใช้ BCRs ของ HP โปรดอ่านเกี่ยวกับ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ของเรา

 •  

  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

   

  หากเรามีการแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราจะโพสต์คำชี้แจงฉบับแก้ไขไว้ที่นี่ พร้อมวันที่ทำการแก้ไข หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล อันส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ส่งอีเมล หรือโพสต์คำประกาศบนเว็บไซต์องค์กรของเราและ/หรือหน้าเพจสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือน 25 พฤษภาคม 2018 นโยบายนี้มีผลใช้บังคับ 30 วัน นับจากวันที่ลงประกาศ เว้นแต่คุณจะได้รับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP ก่อนวันที่ลงประกาศ ซึ่งในกรณีนี้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันก่อนหน้า


  วันที่ลงประกาศ: 25 พฤษภาคม 2018

ลิงก์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ: