get to know windows 10

get to know windows 10

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นได้มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้
รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

1. ต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ต Elite Slice G2  มาพร้อมกับพีซี Slice สำหรับ Meeting Rooms 2.0 PC ที่มีวงแสงสามสี, ปุ่มสัมผัสแบบไม่ต้องใช้นิ้วโดยตรง, โมดูลระบบเสียง HP พร้อมสายไมโครโฟน Quad, โมดูล HP Wired Ingest, การควบคุม HP Center of Room Control, ซอฟต์แวร์ Microsoft Teams Rooms หรือ Zoom, สายไฟ HP และ Port Cover