บริการการปรับใช้งาน (Deployment Services)

หาก "การปรับใช้งานด้านเทคโนโลยี" ไม่ได้อยู่ในพันธกิจองค์กรของคุณ ทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา

การติดตั้งและการปรับใช้งาานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจเป็นภาระหนักอึ้งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ของคุณ เว้นแต่คุณจะยกหน้าที่นี้ให้กับ HP เราจะดูแลทุกเรื่องให้แทน ตั้งแต่โลจิสติกส์ การติดตั้ง การโอนย้ายข้อมูล และการกำจัดข้อมูลหลังเลิกใช้งานอย่างปลอดภัย1 เพื่อให้คุณและพนักงานฝ่ายไอทีของคุณมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อเรา

ตั้งแต่การส่งมอบจนถึงการยกเลิกการใช้งานอย่างปลอดภัย

บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่มอบและระบุไว้กับลูกค้า ณ เวลาของการสั่งซื้อ ลูกค้าอาจมีสิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า

1. โปรแกรมที่มีอยู่มีความแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ hp.com/recycle