0

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC

Chính sách Sử dụng Chấp nhận được ("AUP") này là một phần trong các điều khoản sử dụng ("Các Điều khoản Sử dụng của Trang web") áp dụng đối với việc Bạn sử dụng bất kỳ trang web nào (một "Trang web") dưới quyền kiểm soát của HP Inc., các công ty con và chi nhánh của công ty (gọi chung là “HP”). Bất kỳ từ nào được viết hoa trong AUP này đều được định nghĩa trong các Điều khoản Sử dụng của Trang web trừ khi HP cung cấp cho Bạn định nghĩa ở đây. AUP này mô tả các cách thức mà Bạn không được phép sử dụng đối với bất kỳ Trang web, bất kỳ Tài nguyên nào (như được định nghĩa trong các Điều khoản Sử dụng của Trang web) xuất hiện trên các Trang web đó và bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp bởi bất kỳ Trang web nào ("Dịch vụ") .

Trừ khi Bạn có được văn bản cho phép từ HP, nếu không Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Trang web nào theo bất kỳ cách thức nào sau đây (đây chỉ là ví dụ và danh sách dưới đây không phải là danh sách hoàn chỉnh về mọi điều Bạn không được phép làm):


 • Vi phạm bất kỳ điều luật, quy định, quy tắc, sắc lệnh, hiệp ước địa phương, tiểu bang, quốc gia, nước ngoài, hoặc quốc tế, hoặc luật pháp (mỗi một "Luật");
 • Lạm dụng, lừa đảo, khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, vu khống, xúc phạm, hay nói cách khác là hành động không thích hợp;
 • Vi phạm hay nói cách khác là xâm phạm các quyền của những người khác, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các xâm phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào của người khác;
 • Ủng hộ hoặc gây ra hoạt động bất hợp pháp;
 • Lén theo dõi, quấy rối, hoặc làm hại bất cứ ai;
 • Đóng giả bất kỳ ai hoặc tổ chức nào hay nói cách khác xuyên tạc mối quan hệ của Bạn với một người hoặc tổ chức;
 • Sửa đổi, thay đổi, làm giả, sửa chữa, hay nói cách khác tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất kỳ phần mềm nào có trong Dịch vụ (trừ trường hợp phần mềm có trong Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng theo một giấy phép riêng trong đó ghi rõ cho phép tạo các sản phẩm phái sinh);
 • Thiết kế ngược, tháo dỡ, hoặc giải mã các Dịch vụ hoặc phần mềm có trong Dịch vụ, trừ trường hợp được luật địa phương cho phép;
 • Can thiệp hoặc phá hoại bất kỳ Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với các Dịch vụ;
 • Sử dụng bất kỳ biện pháp tự động hóa khối lượng lớn (bao gồm rô bốt, vòng kẹp, các phương pháp thu thập hoặc trích xuất các tập lệnh hoặc dữ liệu tương tự) để truy cập vào bất kỳ Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ hoặc bất kỳ tài khoản nào khác, các hệ thống máy tính, hoặc các mạng được kết nối với Dịch vụ (mỗi một "Hệ thống");
 • Cố gắng có được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ Hệ thống nào, dù qua hack, khai thác mật khẩu, hay bất kỳ biện pháp nào khác;
 • Vi phạm tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của hệ thống.

1

GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH

Mặc dù không bắt buộc phải có trách nhiệm thực hiện điều tra, nhưng HP có thể:


 • Điều tra các vi phạm AUP này hoặc việc sử dụng sai bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào;
 • Điều tra và giúp ngăn chặn các mối đe dọa về bảo mật, gian lận, hoặc hoạt động bất hợp pháp, độc hại, hoặc không phù hợp;
 • Hủy bỏ, vô hiệu hóa quyền truy cập vào, hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung hoặc tài nguyên HP tin là vi phạm AUP này hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào khác HP có với Bạn; hoặc
 • Đình chỉ hoặc chấm dứt việc cung cấp các Dịch vụ cho Bạn đối với những cách sử dụng vi phạm AUP này hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào Khác HP có với Bạn.

HP được tự do quyết định việc cấm đoán bất kỳ Đệ trình của Người dùng nào về việc sử dụng một Trang web hay Dịch vụ của Bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các Đệ trình của Người dùng được cung cấp cho HP hoặc các hành động được thực hiện thông qua tài khoản của Bạn, dù được cung cấp hay thực hiện bởi Bản thân bạn hay ai đó liên quan đến công việc kinh doanh của Bạn (chẳng hạn như nhân viên, nhà thầu hoặc khách hàng và người dùng cuối của Bạn).

HP có thể báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà HP nghi ngờ vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào cho các cán bộ hành pháp thích hợp, các cơ quan quản lý, hoặc các bên thứ ba thích hợp khác. Việc báo cáo của HP có thể bao gồm tiết lộ thông tin thích hợp mà Bạn có thể đã cung cấp. HP cũng có thể hợp tác với các cơ quan hành pháp thích hợp, các cơ quan quản lý, hoặc các bên thứ ba thích hợp khác để giúp điều tra và truy tố các hành vi bất hợp pháp bằng cách cung cấp các thông tin về mạng và hệ thống liên quan đến các vi phạm AUP bị cáo buộc.

BÁO CÁO VI PHẠM

Khách hàng có thể báo cáo việc lạm dụng AUP này tới cloudsupport@hp.com.

LIÊN HỆ

Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc gợi ý liên quan đến AUP này, vui lòng liên hệ HP tại cloudsupport@hp.com.

Trở lại đầu trang
21

Related links: