0

Yêu cầu bồi thường cho những Vi phạm trên các Trang web của HP

HP tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác và khuyến khích các bên khác làm như vậy. Theo đó, HP có chính sách gỡ bỏ các Đệ trình của Người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên khác, đình chỉ quyền truy cập vào Trang web này (hoặc bất kỳ phần nào thuộc trang web) đối với bất kỳ người dùng nào sử dụng Trang web này do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của ai đó, và/hoặc trong các trường hợp thích hợp chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào sử dụng Trang web này do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của ai đó.

Theo Tiêu đề 17 của Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 512, HP đã thực hiện các thủ tục nhận thông báo bằng văn bản về việc vi phạm bản quyền đã được khiếu nại và để xử lý các khiếu nại đó theo luật định. Nếu Bạn tin bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Bạn đang bị một người dùng Trang web này vi phạm, vui lòng thông báo bằng văn bản tới Đại lý HP sau đây để thông báo khiếu nại về việc vi phạm:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Để đảm bảo vấn đề được xử lý ngay, văn bản thông báo của Bạn phải:


 • Có chữ ký viết tay hoặc điện tử của bạn;
 • Xác định được tác phẩm có bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác được cho là đã bị vi phạm;
 • Xác định được tài nguyên bị cáo buộc vi phạm theo cách đầy đủ chính xác để cho phép HP xác định vị trí tài nguyên đó;
 • Có đầy đủ thông tin mà HP có thể liên lạc với bạn (bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email);
 • Có tuyên bố mà bạn tin tưởng tuyệt đối là việc sử dụng tài nguyên có bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác không được chủ sở hữu, nhân viên của chủ sở hữu hay luật pháp cho phép;
 • Có tuyên bố rằng thông tin trong văn bản thông báo là chính xác; và
 • Có tuyên bố, trước quy định về hình phạt cho tội khai man, rằng bạn được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Trừ khi thông báo liên quan đến việc vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, Cơ quan sẽ không thể giải quyết được vấn đề đã nêu ra.

Đệ trình một Thông báo Phản đối DMCA

Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết Chúng tôi đã gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài nguyên được bảo hộ bản quyền mà Bạn đã cung cấp, nếu việc gỡ bỏ đó tuân theo thông báo gỡ xuống hợp lệ mà Chúng tôi đã nhận được. Nếu Bạn nhận được thông báo đó từ Chúng tôi, Bạn có thể cung cấp cho Chúng tôi một thông báo phản đối bằng văn bản tới nhân viên được chỉ định của Chúng tôi bao gồm tất cả các thông tin sau:


 • Chữ ký viết tay hoặc điện tử của bạn;
 • Xác định được tài nguyên đã được gỡ bỏ hoặc quyền truy cập vào tài nguyên đó đã bị vô hiệu hóa, và vị trí mà tài liệu đã xuất hiện trước khi nó được gỡ bỏ hoặc quyền truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa;
 • Một tuyên bố từ phía Bạn trước quy định về hình phạt cho tội khai man, rằng Bạn hoàn toàn tin tưởng rằng tài nguyên đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa là kết quả của một sai sót hoặc một sự xác định sai tài nguyên cần được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa. và
 • Tên, địa chỉ thực tế và số điện thoại của bạn, và một tuyên bố rằng Bạn đồng ý trước thẩm quyền phán xét của một tòa án tại quận xét xử nơi cư trú của Bạn, hoặc nếu địa chỉ thực tế của Bạn nằm ngoài Hoa Kỳ, tại bất kỳ quận xét xử nào có thể có văn phòng của Chúng tôi, và răng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người cung cấp thông báo về việc tài nguyên bị cáo buộc vi phạm hoặc một đại diện của người đó.

Chấm dứt Người vi phạm Nhiều lần

Chúng tôi toàn quyền quyết định bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản hoặc quyền truy cập của bất kỳ người dùng của Trang web này và/hoặc dịch vụ nào là đối tượng vi phạm hoặc DMCA nhiều lần hoặc đối tượng của các thông báo vi phạm khác.

Trở lại đầu trang