Máy tính Khoa học HP 35s

#F2215AA

  • Độ tương phản có thể điều chỉnh với 2 dòng x 14 ký tự + chỉ báo, ma trận điểm 14 ký tự (5 x 7)
  • RPN; Đại số
  • Có
  • Trên 100

Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế

Máy tính Khoa học HP 35s

#F2215AA

  • Độ tương phản có thể điều chỉnh với 2 dòng x 14 ký tự + chỉ báo, ma trận điểm 14 ký tự (5 x 7)
  • RPN; Đại số
  • Có
  • Trên 100

Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế

Tính năng

Các tính năng

Lý tưởng cho

Thông số kỹ thuật

Tốt nhất nên sử dụng cho
Chức năng tích hợp
Hệ thống logic mục nhập
Menu / Lời nhắc
Đăng ký bộ nhớ
Bộ nhớ
Vật liệu phụ kiện
Màn hình
Loại màn hình