HP Printers

Single and multifunction printers with HP ePrint. Now, print from virtually anywhere.

Tìm

Máy in đơn và đa năng

Color
Tất cả tùy chọn
Xem:
   
 -  của  mặt hàng
   
 -  của  mặt hàng
   
  • Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.
  • Vui lòng kiểm tra các thông số kỹ thuật của sản phẩm trong Tài liệu giới thiệu. Nếu sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn EN 55022 Loại A, việc sử dụng sản phẩm trong khu vực dân cư (trong điều kiện không thuận lợi) có thể gây nhiễu đối với việc thu nhận tín hiệu TV/radio.

    HP cam kết cung cấp cho khách hàng các thông tin về thành phần hóa chất có trong sản phẩm tuân thủ các yêu cầu pháp luật, ví dụ như quy định REACH (Quy định Cộng đồng châu Âu EC Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu). Có thể xem báo cáo về thành phần hóa học của sản phẩm này tại: www.hp.com/go/reach.