Scanners

Fast, high-quality scanning with advanced features

Tìm

Máy quét

Độ phân giải quang học
Tất cả tùy chọn
Xem:
   
 -  của  mặt hàng
   
 -  của  mặt hàng
   
  • Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.


  • HP cam kết cung cấp cho khách hàng các thông tin về thành phần hóa chất có trong sản phẩm tuân thủ các yêu cầu pháp luật, ví dụ như quy định REACH (Quy định Cộng đồng châu Âu EC Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu) Có thể xem báo cáo về thành phần hóa học của sản phẩm này tại: www.hp.com/go/reach.