Các Chuyên Gia và Dịch vụ Bảo Mật In Ấn HP

$$list_links_tagline$$

 

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng thực tiễn và giải pháp bảo mật in ấn hữu hiệu nhất của HP:

Bao gồm khả năng bảo mật thiết bị, dữ liệu và tài liệu của các nhà cung cấp hàng đầu về quản lý dịch vụ in ấn. Dựa trên đánh giá của HP về thông tin được cung cấp công khai trong năm 2015-2016 về các dịch vụ bảo mật, phần mềm bảo mật và quản lý cũng như những tính năng bảo mật nhúng của các máy in cạnh tranh cùng phân khúc. Để biết thêm thông tin, truy cập: www.hp.com/go/MPSsecurityclaims hoặc www.hp.com/go/mps.